مقایسه سرانجام زایمان در زنان نخستزای بستری شده در فاز نهفته و فاز فعال و برخی فاکتورهای مرتبط در مراجعه کنندگان به بخش زایمان مرکز آموزشی درمانی دکتر شریعتی بندر عباس در سال 1387 -1386

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف : دیدگاه های مخنلفی در باب زمان بستری زائو وجود دارد به طوری که بسیاری از صاحب نظران و اکثر مراکز درمانی جهت جلوگیری از مداخلات غیر ضروری در روند زایمان ، بستری زنان زائوی کم خطر را تا فاز فعال زایمانی به تعویق می اندازند. این مطالعه به منظور مقایسه سرانجام زایمان در بستری شدگان در فاز نهفته با بستری شدگان در فاز فعال و برخی فاکتورهای مرتبط در زنان نخست زا صورت گرفته است.   مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش مقطعی است . نمونه ها با استفاده از نمونه گیری آسان انتخاب شدند . اطلاعات مربوط به 188نفر بستری شده در فاز نهفته و 285 نفر بستری شده در فاز فعال ونولی پار که زایمان آنها خود ب ه خود شروع شده با سن حاملگی 41-37 هفته ، سفالیک ،تک قلو،کیسه آب سالم ثبت شده و با نرم افزار spss و از طریق آزمون کای اسکوئر و تست تی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.   یافته ها : از بستری شدگان در فاز نهفته 6/35 درصد (67مورد) زایمان غیر طبیعی و از بستری شدگان در فاز فعال8/9 درصد (28مورد) زایمان غیرطبیعی داشتند که با آزمون مجذور کای تفاوت آماری معنی داری مشاهده شده است. (P=.000) میانگین سن در بستری شدگان در فاز نهفته و فعال بترتیب 62/3±46/22سال و 38/3±66/21می باشد که با آزمون تی تفاوت میانگین ها معنی دار است . (P=.O14) میانگین فاصله زمانی اولین مراجعه تا بستری در بستری شدگان در فاز نهفته و فعال بترتیب 81/16± 18/14 ساعت و 98/10± 74/9 ساعت می باشد که با آزمون تی تفاوت آماری معنی دار می باشد. (P=.OO1) . در گروه فاز نهفته 1/18 % (34 مورد ) و در گروه فاز فعال 9/3% (11مورد ) دفع مکونیوم منجر به زایمان غیر طبیعی وجود داشت . (p= .000)   نتیجه گیری : مطالعه ما احتمال یک تفاوت در ماهیت لیبر زنان بستری شده در فاز نهفته و فعال که منجر به افزایش زایمان غیرطبیعی می گردد را مطرح می کند . آیا با طولانی شدن زمان انتظار تولد مکانیزم های ترس و اضطراب می توانند در لیبر اختلال ایجاد کنند؟ این سئوالی است که مطالعه ما بدان نپرداخته است ولی امیدواریم در مطالعه ی دیگر ما و یا دیگران به بررسی آن بپردازند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Labor Outcomes of the Hospitalized Nulliparous Women in Latent and Active Phase and some related factor in women who refered to Bandarabbas shariati hospital during 2008-9

نویسندگان [English]

  • F Vaziri1
  • M Rambod
چکیده [English]

 Background and Objective : There are different views on the time of admission in parturient woman. Most of the specialists and medical centers delay the admission of the low risk parturient women until the onset of the active phase of labor to preven any unnecessary intervention in the process of labor. This study was conducted to compare the outcomes of labor in the hospitalized nulliparous women in latent and active phase and some related factors.  Material and Methods : This is a cross-sectional study. The subjects were selected by convenience sampling method. 188 hospitalized women in the latent phase and 285 parturient women in the active phase who were nulliparos, had spontaneously started labor, were at 37-41 weeks of gestation, with cephalic presentation, singleton pregnancy, and intact membranes were enrolled. The related data were collected and analyzed in SPSS using Chi–square and T–test.   Results : 35.6% of hospitalized cases in the latent phase and 9.8% in the active phase had abnormal deliveries a significant difference was shown by χ2 test (p=0.000). The mean age in the latent phase and active phase was 21.66±3.38 and 22.46±3.62 years, respectively, showing a significant difference (p=0.014). The mean of the time interval between the first exam to admission in the latent and active phase groups were 14.18±16.81 and 9.74±10.98 hours, respectively. The difference was significant by T-test. In the latent phase 18.1%(34) and the active phase groups 3.9% (11), there were meconium passing which resulted in abnormal delivery.(p=0.000)   Conclusion: This study indicates that there is probably a difference in the nature of labor between hospitalized women in the latent and active phases that lead to increased abnormal delivery. Could the delivery phobia and anxiety mechanisms caused labor disorder associated with prolongation of the expectant birth time? This is the question which was not answered in this study. However, it is recommended that this question to answered by either our or another research team in further studies.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Latent Phase
  • Labor
  • Nulliparous
  • Cesarean section