همبستگی بین نمرات امتحان جامع علوم پایه و نمره استادان در گروه های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طی سال های 85-1375

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف : نتایج ارزشیابی استادان یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری های دانشگاه است. از آنجا که رتبه دانشگاه ها در امتحان علوم پایه نشان دهنده موفقیت آموزشی دانشگاه ها است، این بررسی به منظور تعیین همبستگی بین نمرات امتحان جامع علوم پایه پزشکی با نمرات ارزشیابی استادان گروه های آموزشی علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.   مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی با بررسی پرونده آموزشی کلیه دانشجویانی که در آزمون علوم پایه تا سال 1388 شرکت کرده بودند، انجام شد. از یک چک لیست که شامل متغیرهای جنس، سن، معدل دوره علوم پایه، نمره امتحان جامع علوم پایه و نمره ارزشیابی استادان در دروس پایه بود، برای ثبت داده ها استفاده گردید. همبستگی بین داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون تعیین شد.   یافته ها : نمره آزمون علوم جامع پایه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری نداشت اما معدل دوره علوم پایه دختران به طور معنی داری بییشتر از پسران بود. بیشترین همبستگی با نمره آزمون علوم پایه را معدل دوره علوم پایه و سپس به ترتیب دروس آسیب شناسی، آناتومی، زبان تخصصی و جنین شناسی داشتند. کمترین همبستگی با نمره آزمون علوم پایه مربوط به دروس فیزیک پزشکی، معارف اسلامی، تغذیه و روانشناسی بود.   نتیجه گیری : بین نمره آزمون علوم پایه دانشجویان با معدل دوره علوم پایه آنان و نیز اکثر دروس این دوره همبستگی معنی داری وجود دارد که بیانگر پایایی و اعتبار کیفیت ارزشیابی توسط اعضای هیأت علمی این دانشگاه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between the comprehensive basic-science exam and the scores of basic courses evaluated by academic members of Rafsanjan University of medical sciences in 1996-2006

نویسندگان [English]

  • M Allahtavakoli
  • A Ansari
  • R Vazerinejad
  • M Kazemi
چکیده [English]

  Background and objectives : Result of academic members’ evaluations affects the university decision-makings. Since scores in basic-science exam represent the successfulness of universities. In the current study correlation between comprehensive basic –science exam and the scores which evaluated by academic members of basic sciences departments in medical students were investigated.   Materials and Methods : This descriptive study was conducted by educational files of all students that were enrolled in comprehensive basic-science exam from laa6to 2009. A checklist was used for data collection for each medical student which included age, sex, average scores of basic science, score of comprehensive basic-science and scores of basic courses evaluated by the academic members. Correlations among data were determined by Pearson’s coefficient test.   Results: While there were no significantly difference between comprehensive basic scores of male and female medical students, average scores of basic science of females were significantly higher than males. Average of basic science score, pathology, anatomy, medical English and embryology had the most correlation with the comprehensive basic-science exam, respectively. The least correlations with comprehensive basic-science exam were related to medical physics, Islamic knowledge and psychology courses, respectively.   Conclusion: There is a significant correlation between comprehensive basic-science exam and most scores of basic science stage indicating quality of evaluation by academic members is valid and reliable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comprehensive basic –science exam
  • Basic sciences stage
  • Medical Student
  • Rafsanjan