تغییرات فلور نرمال ناحیه حلق قبل و بعد از برداشتن لوزهها در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرادی رفسنجان در سال 1387

نویسندگان

1 گروه جراحی، متخصص گوش و حلق و بینی

2 گروه داخلی متخصص بیماری های عفونی و تب دار

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: نازوفارنکس اشخاص سالم، معمولاً با ارگانیسم ‍ های مختلف کلونیزه شده است. در برخی موقعیت ‍ ها از جمله التهاب و عفونت لوزتین یا آدنوئید، آرایش طبیعی میکروبی نازوفارنکس به هم خورده و با ایجاد زمینه رشد بیشتر پاتوژن ‍ های فرصت طلب، سبب عفونت ‍ های دستگاه تنفس فوقانی شده و اندیکاسیون جراحی برداشتن لوزه ‍ ها را قطعی می ‍ نماید. این مطالعه به منظور مقایسه تغییر فلور میکروبی نازوفارنکس در قبل و بعد از اعمال جراحی برداشتن لوزه ‍ ها طراحی و اجرا شد.   مواد و روش ‍ ها: در این مطالعه آینده ‍ نگر، 50 کودک بین 3 تا 8 سال مبتلا به تونسیلیت یا آدنوئیدیت که با شکایت فارنژیت مکرر یا خرخر شبانه طی شش ماهه دوم 1387مراجعه نموده و کاندید عمل جراحی آدنوتونسیلکتومی بودند، پس از آموزش والدین و کسب رضایت آن ‍ ها، مورد بررسی قرار گرفته و کشت میکروبی ناحیه فارنکس قبل از عمل جراحی، ده روز و سپس سی روز پس از عمل جراحی انجام شد. نتایج کشت پس از مشاهده و بررسی، کدگذاری و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ‌ ها : میانگین سنی نمونه ‍ ها 72/5 سال بود و 56 درصد واحدهای مورد پژوهش دختر وبقیه پسر بودند در مجموع هفت گونه باکتریایی قبل از عمل جراحی از نمونه ‍ ها جدا گردید که در روز دهم به شش و در روز سی ‍ ام به چهارگونه تقلیل یافت. هموفیلوس آنفلوآنزا از 28درصد قبل از عمل به 10درصد در روز دهم و 3درصد در روز سی ‍ ام تقلیل یافت. استافیلوکک آرئوس نیز از 26درصد قبل از عمل به 16درصد در روز دهم و 10درصد در روز سی ‍ ام تقلیل پیدا کرد که این تغییرات، معنی ‍ دار گزارش گردید.   نتیجه ‌ گیری: برداشتن لوزه ‍ ها ( آدنوتونسیلکتومی) در کاهش پاتوژن ‍ های ناحیه فارنکس و برگشت فلور میکروبی این ناحیه به سمت طبیعی موثر بوده و می ‍ تواند راهی جهت پیشگیری از عفونت ‍ های مکرر دستگاه تنفسی فوقانی کودکان باشد، گرچه تحقیقات گسترده ‍ تر با نمونه ‍ ای بیشتر و تکنولوژی کامل ‍ تر جهت شناسایی گونه ‍ های مختلف میکروبی توصیه می­گردد.   واژه ‍ های کلیدی: 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in pharynx flora before and after of Adeno(tonsillectomy) in children who refered to Moradi hospital of Rafsanjan during 2008.

نویسندگان [English]

  • M Labibi 1
  • F Lori Goeeni 1
  • A Golshiri 1
  • MR Mokhtaree
  • Z shabani 2
1
2
چکیده [English]

 Background and objective: Healthy individual’s nasopharynx is colonized with several organisms. In some situations. soch as inflammation tonsils or adenoid infection, the nasopharyngeal microbial natural make up messy and opportunistic pathogens will growth more and causes upper respiratory tract infection. Tonsillectomy should be performed in this condition. This study was designed to compare nasopharynx flora before and after tonsillectomy. Material and Methods: In this prospective study, microbial culture obtained from pharynx of 50 Children between 3 to 8 years old with tonsillitis or adenoiditis and recurrent pharyngitis or nightly snoring candidate for Adeno(tonsillectomy). Microbial culture obtained before and at days 10th day and 30th following surgery. Data were analyzed with SPSS software. Results: The average of age was 5.72. 56% of children were female and 44% male. Seven bacterial species isolated before surgery that reduce to six species at day 10th and four at day 30th study. Hemophillos influenza from 28% before surgery reduced to 10% at day 10th and 3% at day 30th after surgery. Staphylococcus areus from 26% before surgery reduced to 16% at day 10th and 10% at day 30th after surgery. Conclusion: Adeno(tonsillectomy) is effective in reductiun of pharynx pathogens and revert to normal flora and can prevent recurrent infections of upper respiratory tract. More studies with a wider sample size and higher technology are needed for detection of differat microbial varieties..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial flora
  • pharynx
  • tonsillectomy