میزان آگاهی و عملکرد پرسنل خدماتی بیمارستان های ایرانشهر در مورد بیماری هپاتیت ب درسال1389

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه وهدف: هپاتیت های ویروسی یکی از پنج عامل عفونی و مرگ زودرس انسان در سطح جهان می باشند و همه ساله حداقل یک میلیون نفر از جمعیت جهان در اثر ابتلا به این بیماری تلف می ‌ شوند. در این بین هپاتیت B ، یکی از متداول ترین انواع کلاسیک هپاتیت های ویروسی بوده و پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی و عملکرد پرسنل خدماتی بیمارستان های ایرانشهر در مورد هپاتیت B انجام شده است.   مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی،‌ کلیه پرسنل خدماتی شاغل در بیمارستان های ایرانشهرکه جمعا"70 نفر می باشند به روش آسان مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ‌ ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته سه قسمتی بود شامل بخش اول 10 سوال دموگرافیک، بخش دوم 10سوال سنجش آگاهی و بخش سوم 10سوال بررسی عملکرد پرسنل خدماتی در رابطه با بیماری هپاتیت B که به روش مصاحبه توسط پژوهشگر تکمیل گردیده است و در نهایت نمرات سطح آگاهی به صورت (10-0 ضعیف،20-11 متوسط، 30-21خوب) و سطح عملکرد هم به طریق مشابه گزارش شده و اطلاعات بر اساس نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های آماری کای دو، فیشر و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.   یافته ها: نتایج نشان داد در نمونه مورد بررسی، میزان آگاهی ضعیف صفر درصد، آگاهی متوسط9/22درصد و آگاهی خوب1/77درصد بوده و میانگین سطح آگاهی در نمونه های مورد مطالعه، 43/4 ± 87 /22 به دست آمد. بیشترین سوالی که پاسخ درست داده شده(7/45درصد)، این بوده که" هپاتیت از راه عطسه و سرفه منتقل نمی شود"و کمترین آگاهی در رابطه با این دو عبارت بوده " بهترین راه تشخیص بیماری آزمایش خون است " و " مهمترین راه پیشگیری هپاتیت B رعایت نکات بهداشت فردی است " که 3/94درصد پاسخ نادرست داده اند. در زمینه عملکرد نمونه مورد مطالعه، نحوه عملکرد ضعیف صفر درصد و عملکرد متوسط 9/32 درصد و عملکرد خوب1/67 درصد بوده و میانگین نمره عملکرد درگروه مورد مطالعه، 22/4 ± 22/22 به دست آمده است. سطح آگاهی و نحوه عملکرد پرسنل خدماتی تنها با بیمارستان محل خدمت رابطه معنی داری داشته است(05 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the awareness and Practice of Iranshahr Hospitals staff regarding hepatitis B In 2010

نویسندگان [English]

  • N Mohammadinia
  • M Rezaei
  • H SHarifi
  • S Salaryan
  • S Abbaszadeh
چکیده [English]

  Introduction and Objective : Viral hepatitis are among five infect lovs factors and cause of death worldwide.They one the most cause of death in at least one million people early. Hepatitis B (HB) is the most common type of viral hepatitis. The aim of this study was determine the awareness and practice of Iranshahr hospitals staff regarding hepatitis B In 2010   Materials and Methods : This research is cruss- sectional study. The participations were all of the health care staff of Iranshahr hospitals. To collect the data a questionnaire was made by researcher in three parts .The first part had 10 demographic questions, second part had 10 awareness measurement questions and third part contains 10 practice assessment questions. There were 70 participitants and questionnaires were filled by interview. Data were analyzed with analytic –descriptive statistical methods by SPSS 14 software.   Results : Analysis of our data showed that 0% participitants had weak awareness, 22/9% had moderate awareness and 77/1% had good awareness about HB. The mean of awareness scores was 22/87 ± 4/43.The most of correct answer was about "HB was not transmitted by cough and sneezing "(45/7%). The least of correct answer was about "the best way of HB diagnosis is blood test" and" The most important of preventation method for HB is respect to personal health" that 94.3% was incorrect. as result about practice: Have not any participitants weak practice 0%, 32/9% had moderate practice and 67/1% had good Practice. The mean of practice scores was 22/22 ± 4/22. There was a significant relation between hospital staff awareness and practice (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • hepatitis B- awareness
  • practice- staff