عوامل تسهیل کننده و بازدارنده یادگیری مهارتهای بالینی از دیدگاه دانشجویان سال سوم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درسال 1388

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف : آموزش بالینی در دنیا به عنوان قلب تحصیلات حرفه ‍ ای در نظام آموزش پرستاری ، از اهمیت به سزایی برخوردار است. شناخت عوامل تسهیل ‍ کننده و بازدارنده یادگیری مهارت ‍ های بالینی برای تقویت روش ‍ های اثربخش و تعیین و حل مشکلات ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل تسهیل ‍ کننده و بازدارنده یادگیری مهارت ‍ های بالینی از دید دانشجویان پرستاری ترم ششم دانشکده پرستاری و مامایی شهر رفسنجان در سال 1388انجام شد.   مواد و روش ‍ ها : در این مطالعه توصیفی مقطعی 46 نفر دانشجوی ترم ششم پرستاری به روش نمونه ‍ گیری غیراحتمالی آسان انتخاب شدند. برای جمع ‍ آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگرساخته دو قسمتی استفاده شد که قسمت اول آن حاوی مشخصات دموگرافیک و قسمت دوم مشتمل بر59 سوال در زمینه عوامل تسهیل ‍ کننده و بازدارنده یادگیری مهارت ‍ های بالینی درهشت حیطه (ویژگی ‍ های مربیان، ارتباط مربی با دانشجو، ارتباط دانشجو و پرسنل، ارتباط دانشجو و بیمار، رضایت دانشجو ازقوانین بخش، نحوه آموزش مهارت ‍ ها توسط مربی و پرسنل، نحوه ارائه دروس نظری و عملی و امکانات موجود بیمارستانی و دانشگاهی) بود . داده ‍ ها پس از جمع ‍ آوری با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.   یافته ‍ ها: بیشترین عوامل تسهیل ‍ کننده یادگیری مهارت ‍ های بالینی دانشجویان، مربوط به واگذاری امور به عهده دانشجویان(8/97درصد)، فراهم بودن محیط توسط مربیان برای تجربه مهارت ‍ های بالینی دانشجویان(6/95درصد)، حمایت دانشجو توسط مربی وپرسنل(4/93درصد)، ایجاد فرصت تکرار مهارت ‍ های مختلف پرستاری(4/93درصد)، احساس مسئولیت مربیان(9/86درصد)، ایجاد فرصت پرسش و پاسخ(9 /86درصد)، اعتماد مربی به دانشجو(7/84درصد) و بیشترین عوامل بازدارنده یادگیری مهارت ‍ های بالینی مربوط به عدم بازخورد از طرف پرسنل به دانشجو(3/91درصد)، عدم حمایت دانشجو توسط پرسنل(1/89درصد)، عدم اعتماد بیمار به دانشجو(9/73درصد)، ترس و واهمه دانشجو از سوال کردن(5/69درصد)، تندخو و عصبی مزاج بودن پرسنل(4/67درصد) بود .   نتیجه ‍ گیری : به نظر می ‍ رسد مشکلات ارتباطی دانشجو با پرسنل و بیمار بیشترین درصد عوامل بازدارنده مهارت ‍ های بالینی را به خود اختصاص داده هرچند که ارتباط مربی با دانشجو به عنوان یکی از مهمترین عوامل تسهیل ‍ کننده گزارش گردید لذا پیشنهاد می ‍ شود مربیان آموزش بالینی توجه و برنامه ‍ ریزی خاصی را در پروسه ارتباط دانشجو با دیگران در فیلد بالینی به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The facilitating and preventing factors in learning clinical skills from the viewpoints of the third year nursing students of Rafsanjan University of Medical Sciences during2009

نویسندگان [English]

  • M shafiei
  • M Hallakoei
  • S Alidalaki
  • Z Sagafi
چکیده [English]

 Background and objective: Clinical education skills play the most important role in education of nursing systems worldwide. This study was performed to determine the facilitating and preventing factors in learning clinical skills from the viewpoints of third year students of Rafsanjan School of Nursing and Midwifery . Material and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 46 nursing students in their sixth semester were selected through convenience sampling method. A researcher designed questionnaire including questions about demographic characteristics and sq questions about facilitating and preventing factors in learning clinical skills were distributed among the samples. The questions included the areas of the relationships between the students, Staff, instructor and the patient student’s satisfaction with the teaching methods of instructors and staff teaching methods of theoretical and practical lessons the facilities provided by the hospital and university And instructors’ characteristics. The data was analyzed by SPSS software through descriptive statistics. Results: The most facilitating factors in learning clinical skills belonged transferred responsibility to student (97.8 %), the educational environment provided by the instructors for experiencing clinical skills by students (95.6%), and the students support by staff and instructors'(93.4%) the opportunity to invent repeat deferent clinical skills (93.4%) and the instructor responsibility toward (86.9%) the opportunity to invent quest ional and answered. (86.9%). The most preventing factors in learning clinical skills were the lake of reaction trust between by staff to student (91.3%) the lack of students support by staff (89.1%), The lack of patients and student (73.9%) the fear of question in student in the ward (69.5%), and staff's bad behaviour (67.4%).  Conclusion: Students were satisfied with the items in different areas but they were not satisfied with the relationship between staff and them selves, and also the way that instructors presented the practical and theoretical skills. They mentioned these factors as the preventing factors which affect their clinical learning. It is recommended to revise clinical education and take some appropriate action in order to provide a proper clinical education environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursing Student
  • Clinical skills
  • Facilitating Factors
  • Preventing factors