فاصله آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به نوع زایمان با عملکرد متخصصان زنان در شهر کرد سال 1387-1386

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر