دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، فروردین 1388 (8) 
گزارشات آسیب شناسی توده های پستانی در شهرستان رفسنجان و عوامل مرتبط با آن از سال 1384 تا 1386

صفحه 1-6

مصدقه شفیعی؛ محبوبه هلاکوئی؛ محمود اسماعیل زاده؛ حمید بخشی؛ صدیقه اسماعیلی


شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در شهر مهریز سال 1384

صفحه 30-36

لیلی سخاوت؛ علیرضا صیادی؛ فرزانه طالبی نسب؛ احمدرضا صیادی