تغییرات سرمی یون پتاسیم در بیماران دریافت کننده خون بانک در اتاق عمل بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال 1387-1386

نویسندگان

دانشکده پیراپزشکی