آسیب های شغلی ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و عوامل موثر در ایجاد آن در کارکنان شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد 1386