الگوی مصرف دخانیات در بیماران قلبی بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1390

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: مصرف دخانیات از جمله عوامل خطر شناخته شده بیماری­های قلبی عروقی است که با وجود تاکید بسیار زیادی که بر عوارض آن شده، هنوز هم مصرف آن در بسیاری از جوامع مشاهده می شود. هدف از این پژوهش تعیین الگوی مصرف دخانیات در بیماران قلبی بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1390 می باشد.   مواد و روش­ها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است. نمونه گیری با روش سرشماری انجام شد و 200 نفر از بیماران قلبی بستری در 3 ماهه اول سال1390 با استفاده پرسشنامه محقق ساخته از نظر مصرف دخانیات مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS13 و آزمون های آماری کای دو و t استفاده شد.   یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که 54 درصد بیماران مذکر بوده و 32 درصد دخانیات مصرف می نمودند که از این تعداد 2/41 درصد سیگار، 9/52 درصد قلیان و 9/5 درصد هر دو مورد را مصرف می کردند. 1/57 درصد از افراد سیگاری بیشتر از یک بسته سیگار در روز مصرف می نمودند و 75 درصد از افراد قلیانی بیشتر از دو بار در روز قلیان می کشیدند. علت مصرف دخانیات در اکثر موارد (16%) جهت سرگرمی ذکر شده است.   نتیجه گیری: تعداد زیادی از بیماران قلبی از دخانیات استفاده می کنند که متأسفانه میزان مصرف اکثر آنها بسیار زیاد می باشد. این امر نشان می دهد که هنوز عوارض فراوان ناشی از مصرف دخانیات، کاملاً شناسانده نشده و نیاز به آموزش­های بیشتر و تلاش جهت تغییر فرهنگ استفاده از دخانیات در جامعه وجود دارد.   واژه های کلیدی: بندرعباس، بیماری قلبی، الگوی مصرف، عوامل خطر، مصرف دخانیات.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of smoking patterns in cardiac patients in the Shahid Mohamadi hospital of Bandar Abbas in 2011

نویسندگان [English]

  • A Imani
  • E Imani
چکیده [English]

  Background and Objective: Tobacco smoking is one of the risk factors for cardiovascular diseases, which has many complications, but despite the risk factors many people in the community use it. The purpose of this study was to determine the smoking patterns in cardiac patients in the Shahid Mohamadi hospital of Bandar Abbas in 2011.   Material and Methods: In this descriptive and cross-sectional study, 200 patients admitted to the hospital in the first 3 months of 2011 were studied. The data gathering tool was a questionnaire . Data were analyzed using software SPSS13 and statistical tests.   Results: The results showed that 54% of patients were male and 32% used tobacco out of these 41.2% were cigarette smokers. Fifty two point nine percent used hookah and 5.9% used both hookah and cigarettes. Overall, 57.1% of cigarette smokers used more than a pack of cigarettes in a day and 75% of people used hookah more than two times a day. Sixteen percent of the participants indicated using tobacco for fun.   Conclusion: Many cardiac patients use tobacco in the form of cigarette smoking and hookah. Although many complications of tobacco smoking is not yet determined, educational programs should be implemented in order to the culture and attitude about tobacco use in the community.   Keywords: Bandar Abbas, Cardiac disease, Consumption, Risk factors, Tobacco use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandar Abbas
  • cardiac disease
  • Consumption
  • risk factors
  • tobacco use