عوامل استرس زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان سال 1391

نویسندگان

بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری در طول دوره تحصیل با تنش های زیادی مواجه می گردند که می تواند روی یادگیری و موفقیت بالینی آنان اثرات منفی داشته و سبب افت تحصیلی آنها گردد. می توان با آگاهی از منابع استرس زا، محدود نمودن آن و با بالا بردن سطح آگاهی علمی و حرفه ای دانشجویان، محیط مناسبی برای آموزش فراهم آورد. پژوهش اخیر با هدف تعیین عوامل استرس زا در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان انجام گرفت.   مواد و روش ها : در این مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه پژوهش کلیه دانشجویان پرستاری ترم چهارم و ششم الی هشتم دانشکده پرستاری بودند و از این جامعه، 86 نفر به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری خود گزارش دهی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و تحلیلی (من ویتنی و کای دو و ضریب همبستگی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: بر اساس یافته ها، به ترتیب، بوی نامطبوع در بخش، تذکر مربی درحضور پرسنل و پزشکان، درمان ناکافی و نیمه کاره از جانب پزشک، سرگردانی در محیط آموزشی و تمیز کردن بیمار بعد از دفع، از جمله مهم ترین عوامل استرس زا بودند. از نظر دانشجویان، انجام فن پرستاری سنداژ مثانه، استرس آورتر از سایر فنون بود.   نتیجه گیری: از آنجایی که عوامل استرس زا اهداف آموزش بالینی را تحت تاثیر قرار می دهد نیاز است زمینه های لازم جهت حذف یا کاهش این عوامل فراهم گردد.   واژه های کلیدی: استرس، دانشجویان پرستاری، آموزش بالینی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical education stressors from views of nursing students in Rafsanjan nursing and midwifery school 2013

نویسندگان [English]

  • F Shafie
  • M Holakouie
  • F Abdoli
  • M Shafie
چکیده [English]

  Background and objective: Nursing students are faced with many stressors that can have negative effects not only on their success, but also learning and academic performance. Being aware of the sources of stressors and limiting them and raises the level of scientific and professional knowledge of students can provide a suitable environment. This study aimed to determine the stressful factors in clinical education from views nursing students of Rafsanjan University and midwifery school.   Materials and Methods: This is a descriptive cross- sectional study. The population of the study consisted of three to eight nursing students were selected through census sampling. Data were collected using questionnairs and self Reporsing. data were analyzed by spss software using descriptive and analytic test.   Results: According to the findings, notification instructor of personnel and physicians. Odors in part, incomplete and unfinished treatment from doctor, Wandering in the educational environment and cleaning patient after defecation. Were the major of stressors. bladder catheterization was stressful procedure align with other procedures.   Conclusions: Since stressors will affect objectives of clinical education, provided clinical education objectives fields for remove or reduce of these factors is necessary.   Keywords: stress, nursing students, clinical education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Nursing students
  • Clinical Education