عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: استاد مشاور که مسئولیت هدایت تحصیلی، راهنمائی و مشاوره دانشجویان را در زمینه مشکلات فردی، عاطفی، اجتماعی، خانوادگی و نیز مشکلات غیر مترقبه در حدود مقدورات را متقبل شده، باید بتواند در جهت ارتقاء تحصیلی، بهداشت روانی، جسمی، معنوی و اجتماعی دانشجویان با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اقدام و عملکرد مناسب و مؤثر داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان دانشکده های پزشکی، پرستاری، مامائی و پیراپزشکی در پایان نیمسال اول 91-1390 انجام گرفت .   مواد و روش­ها : در این پژوهش توصیفی مقطعی، تعداد 276 دانشجودر رشته های پزشکی، پرستاری، اتاق عمل، مامائی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری و فوریت های پزشکی به صورت تصادفی مبتنی بر هدف و با روش طبقه­ای بر حسب رشته انتخاب و دیدگاه آنان نسبت به عملکرد استاد مشاور از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوری گردید. روایی ابزار با توجه به نظر صاحب نظران (روائی محتوی) و پایایی آن با بهره‌گیری از روش آزمون مجدّد تأیید گردید . داده­ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون c 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته­ها: اکثر نمونه­ها در سنین 20 یا 21 سالگی (2/48درصد)، 2/77درصد آنها مونث، 6/86درصد مجرد بودند معیارهای عملکردی که بیشترین مطلوبیت را در بین دانشجویان کسب کرده اند به ترتیب عبارتند از: "در دسترس بودن استاد مشاور در ساعات اعلام شده طبق برنامه"(1/47درصد خوب یا عالی)- آگاهی و شناخت استاد مشاور در زمینه رشته تحصیلی دانشجو (5/43درصد) - مناسب بودن زمان و مکان انجام مشاوره از سوی استاد مشاور( 7/41درصد). اما معیارهای عملکردی که بیشترین نارضایتی و نامطلوب بودن را در بین دانشجویان به خود اختصاص داده اند به ترتیب عبارتند از: "تشویق دانشجویان با انجام فعالیت­های فوق برنامه علمی فرهنگی در زمینه روش­های صحیح مطالعه و برنامه­ریزی"(5/43درصد نامطلوب یا کاملاً نامطلوب) – "توانایی در انجام اقدامات مقتضی در مورد دانشجویان آسیب پذیر"( 42درصد) – "تشکیل جلسات گروهی جهت توجیه دانشجویان با وظایف استاد مشاور، برنامه ریزی مربوط به امور آموزشی، دانشجویی"( 7/41درصد).   نتیجه­گیری: در این مطالعه، هرچند نظر بیش از یک سوم دانشجویان در کل نسبت به استاد مشاور خود جهت امور مشاوره و راهنمایی تحصیلی در حد خوب یا عالی بوده اما در زمینه ارائه طرح جهت پیشرفت آموزشی دانشجویان، همچنین مشکلات روانی، عاطفی و اجتماعی و نیز کشف و بررسی دانشجویان با افت تحصیلی تیاز به کوشش و تدوین راهکار مؤثر می­باشد.   واژه های کلیدی: دانشجو، استاد مشاور، عملکرد، رفسنجان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performanceappraisal of advisors from viewpoints of Rafsanjan University of Medical Sciences Students (2012)

نویسندگان [English]

  • Gh Rafiee
  • A Ansari
  • H Bakhshi
چکیده [English]

  Background and Objectives : The student advisors who accepted responsibility of consultation of students regarding individual , socioemotional , familial and also unexpected problems, should be able to appropriate and effective proceed to promot of their biopsychosocial health.This study aimed to evaluate opinions of students in Rafsanjan University of Medical Sciences about performance of student advisors.  Material & Methods: In this cross sectional study 276 of medicine, nursing, midwifery and paramedicine students in Rafsanjan University of Medical Sciences were selected by cluster random sampling. The students opinion about performance of student advisors was collected by questionnaire. The validity and reliability of the questionnarre were assessed by content validity and test–re- test methods, respectively. Data were analysed by SPSS software and the chi-square distribution.  Results: Of students, 48.2% were between 20 to 21 years old, 86.6% were single and 77.2% female. The most favorable functional domains includes: availability according to schedule (47.1%), cognition and knowledge of student advisor from student field (43.5%), suiting time and site of consultation (41.7%) but functional domains that obtained the most of dissatisfaction includes: encouragement of students to scientific and cultural extracurricular activities, performance to required proceedings to vulnerable students, formation of group meetings to orientation of students with student advisors duties , planning related to educational states of students.   Conclusion: According to these results, although more than one/third of cases had good or excellent viewpoint to practice of student advisors but it is necessary to set strategy formulation for educational progress and finding of biospychosocial problems of students also to assess and follow up of vulnerable students .   Keywords: Student, advisor professor, Practice, Rafsanjan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student
  • advisor professor
  • Practice
  • Rafsanjan