میزان سلامت عمومی و عوامل مرتبط در کارکنان درمانی بیمارستان ولی عصر(عج) بروجن در سال 1391

نویسندگان

، گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده

زمینه و هدف:
فشار های روانی مشاغل استرس زای پزشکی بر سلامت عمومی کارکنان درمانی تأثیر گذاشته
و می تواند به کیفیت خدمات ارائه شده مددجویان آسیب وارد کند.
لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان سلامت عمومی و عوامل مرتبط در کارکنان درمانی
بیمارستان ولی عصر بروجن در سال 1391 انجام پذیرفت. 

مواد و روش ها:
این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بوده که طی آن در سال 1391، 133 نفر ازکارکنان
درمانی بیمارستان ولیعصر بروجن به روش سرشماری انتخاب
شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 2 قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و بررسی
سلامت عمومی (GHQ) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های توصیفی
و تحلیلی استفاده
گردید.

یافته ها: میانگین
نمره به دست آمده از پرسشنامه سلامت عمومی در بین نمونه ها 93/11±2/28 بوده است و در مجموع
با استفاده از نقطه برش 23 آزمون، 8/59 درصد مشکوک به اختلالات سلامتی و
2/40 درصد بدون علامت بودند. همچنین بین وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و جنسیت با سلامت
عمومی تفاوت آماری معنی داری دیده شد.

نتیجه گیری:
بنا بر یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که رده های شغلی با توجه به ویژگی
ها و شرایطی که دارد می تواند بر افزایش یا کاهش سلامت فرد شاغل مؤثر باشد. از این
رو توصیه می شود که سیاست گذاران و برنامه ریزان بهداشت به عوامل شغلی و اجتماعی
مؤثر بر سلامت مثل رده های شغلی توجه بیشتری نشان دهند.

واژه های کلیدی:
سلامت عمومی، کارکنان درمانی، بیمارستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the general health status and its related factors in medical staffs of Borujen Valyasr Hospital

نویسندگان [English]

  • M Heidari
  • P Hasani
  • M Shirvani
چکیده [English]

Background and Objective: Tension and Stress due to medicine-related jobs may have detrimental effects on medical staff and also on the quality of services provided by them. This study aimed to investigate the status of general health and its related factors in medical staff of Borujen Valyasr Hospital in 2012.
Materials & Methods: In this descriptive-correlational study, 133 of medical staff were included using census method. The data gathering tool was a two-part questionnaire composed of demographic data and general health questionnaire (GHQ). Data was analyzed by SPSS/16 and also by descriptive and analytical tests.
Results: The mean score of the GHQ was 28/2±11/93 and using a cutoff point of 23 tests, 59/8 % were suspicious to medical disorders and 40/2% were asymptomatic. There was a significant difference between marital status, education level, and gender with general health.
Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that occupational rankings according to their characteristics can affect person's health. It is therefore recommended that health policy makers and planners pay more attention to social and professional factors influencing public health.
Keywords: General health, Medical staff, Hospital

کلیدواژه‌ها [English]

  • General health
  • Medical staff
  • Hospital