بررسی تغییرات آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر نسبت به بیماری خود در طول بستری در بخشccu بیمارستان ولیعصر (عج)بیرجند

نویسندگان

کارشناس ارشد آموزش پرستاری(گرایش داخلی –جراحی)، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

چکیده

  زمینه و هدف: پیش بینی می­شود سندرم کرونری حاد تا سال2030 علت مرگ 4/23میلیون نفر در جهان باشد. تعدیل سبک زندگی به وسیله آموزش بهداشت در زمینه آگاهی از عوامل خطر و تغییر نگرش بیماران ؛ عامل مهمی در بهبود پیش آگهی آن است. این مطالعه با هدف تعیین تغییرات آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر نسبت به بیماری خود در مدت زمان بستری در بخش CCU ، انجام شد.   مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی که در بخش CCU بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند انجام شد، بیماران به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. آگاهی و نگرش بیمارانی که در فاصله زمانی 5/1 ماه در بخش CCU بستری می شدند و به شیوه معمول آموزش می دیدند، یک بار در روز اول بستری و یک بار هم در زمان ترخیص و همچنین کمیت آموزش به آنان در زمان ترخیص از بخش اندازه گیری شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در خصوص آگاهی و نگرش و کمیت آموزش بیمار جمع آوری شد. روایی این پرسشنامه به روش اعتبار محتوی و نظر اساتید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و برای مقایسه میانگین های روز اول بستری و روز ترخیص از آزمون t استفاده شد.   یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی از این است که آگاهی بیماران در روز آخر بستری در مقایسه با روز اول افزایش معنی دار نداشته است. نگرش بیماران در زمینه شدت درک شده فردی برای ابتلا مجدد، در سطح متوسط و بالا قرار داشت. میانگین زمان آموزش به بیمار از طرف پرستاران طی روزهای بستری 87/2 ± 83/3 دقیقه بود.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه‌، برای ارتقاء و بهبود سطح دانش و نگرش بیماران، باید برنامه آموزش به بیمار گسترده تر شود. همچنین با توجه به این که 83/3دقیقه زمان بسیار کمی برای آموزش به بیمار در طی دوره بستری در ‌ CCU می باشد، پیشنهاد می گردد مدت زمان بیشتری به این امر اختصاص داده شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in awareness and attitude toward their disease in patients with acute coronary syndrome admitted to the CCU of Vali-Asr Hospital -Birjand

چکیده [English]

  Background and objectives: It is predicted that 23.4 million people will be died of acute coronary syndrome up to 2030. Health education based on the awareness of risk factors of cardiovascular diseases and changing of patients' attitude of patients are among important factors affecting the prognosis of these diseases. This study was conducted to determine the changes of awareness and attitudes of patients with acute coronary syndrome toward their disease during their hospitalization in CCU.   Materials and Methods : In this descriptive study, 60 patients admitted to the CCU of Vali-Asr Hospital of Birjand were included using census method. Patients' awareness and attitude were measured at the times of admission and discharge using a researcher-made questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire was assessed using content validity and Cronbach's alpha test respectively. The quantitative data was analyzed using descriptive statistics and t test was used for comparison of the means of the dates of admission and discharge.   Results : The findings of this study indicated that the rate of patients' awareness at the discharge time was not significantly increased compared to the corresponding value of the admission time. The patients' attitude toward the intensity of the perceived risk for recurrent morbidity was equals to or greater than the intermediate level. The average time of patients' education during their hospitalization by nurses was 3.83 ± 2.87 minutes.   Conclusion : According to the results of this study, more and extensive training courses for patients are warranted to improve the level of their awareness and attitude toward the disease of acute coronary syndrome .

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Attitude
  • coronary artery disorders
  • CCU