ارتباط هوش معنوی با موفقیت تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1392

نویسندگان

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

چکیده

  مقدمه: هوش معنوی به عنوان یکپارچه کننده ارزش­های درونی با محیط بیرونی، مشکلات معنایی و ارزشی ما را حل می­کند و ممکن است با انگیزه پیشرفت ارتباط داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه هوش معنوی با موفقیت تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شد.   مواد و روش­ها: 285 نفر از دانشجویان علوم پزشکی فسا برای شرکت در یک مطالعه توصیفی- مقطعی به روش آسان انتخاب شدند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، هوش معنوی بدیع و انگیزه پیشرفت هرمنس تکمیل شد. معیار ورود، موفقیت تحصیلی نداشتن واحد افتاده و معدل نمرات بیش از 15 در نظر گرفته شد. محدوه امتیازات پرسشنامه هوش معنوی 210-42 و انگیزه پیشرفت 116-29 بود از آزمون­های مجذور کای ، t ، ANOVA و همبستگی پیرسون برای مقایسه گروه­ها استفاده شد.   یافته­ها: 83 درصد از دانشجویان جزء گروه موفق محسوب می­شدند و در مقایسه با گروهی که عدم موفقیت تحصیلی داشتند میانگین نمرات هوش معنوی آنان اندکی بیشتر بود ولی بین دو گروه تفاوت معنی­داری وجود نداشت. به ترتیب نمره هوش معنوی در گروه با موفقیت تحصیلی 8/16 ± 6/152 و در گروه با عدم موفقیت تحصیلی 2/18 ± 8/148 بود. معدل کل و معدل ترم گذشته با تفکر کلی- بعد اعتقادی و خودآگاهی ارتباط مثبت معنی­داری داشت(01/0> p ). ابعاد چهارگانه هوش معنوی با امتیازات انگیزه پیشرفت ارتباط نداشت.   نتیجه­گیری: موفقیت تحصیلی بر اساس معدل تحصیلی با ابعاد هوش معنوی ارتباط داشت اما امتیاز انگیزه پیشرفت با هوش معنوی ارتباط معنی­داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between the Spiritual Intelligence, academic Achievement, and Achievement Motivation among the Students

نویسندگان [English]

 • AR Molazade
 • MS Gholami
 • H HamayeliMehrabani
 • AR Mortazavi
 • HR Dowlatkhah
 • A Darvishi
 • R Ghodsi
چکیده [English]

  Introduction: Spiritual intelligence (SI) by integration of internal values with the external environment solves our problems of meaning and value and may be associated with achievement motivation . This study was carried out to investigate the relationship between SI with achievement motivation and academic success of students .   Materials and Methods: 285 students of Fasa University of Medical Sciences were randomly selected for this cross-sectional study. They filled the demographic questionnaire of Badie Spiritual intelligence and Herman’s achievement motivation. Having an average grade mark of 15 out of 20 and not having failed in any subjects at any time during their courses of study were the criteria for the educational achievement in this study. Ranges of spiritual intelligence scores were 42-210 and for Achievement Motivation was 29-116 respectively. Chi-square, t- test, ANOVA and Pearson correlation were used for comparing the groups.   Results: 83% of the students were considered among the successful groups and in comparison to the unsuccessful students had higher spiritual intelligence scores but this difference was not statistically significant 152.6±16.8 vs. 148.8±18.2. Grade point average and last semester's grade point average had a positive and significant relationship with self-consciousness and overall self beliefe (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • academic achievement
 • Achievement motivation
 • Students
 • Spiritual intelligence