وضعیت عملکرد کارکنان سلامت در آموزش مددجویان و مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

چکیده

  خلاصه   مقدمه: آموزش به عنوان مهم­ترین جزء مراقبت­های بهداشتی اولیه محسوب می­شود و از وظایف اساسی کارکنان سلامت است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت عملکرد کارکنان سلامت در آموزش به مددجویان و مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد انجام شده است .   مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع مقطعی توصیفی است که در مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392 با روش نمونه‌گیری طبقه­ای خوشه­ای از نوع احتمالی انجام پذیرفت. 250 نفر از کارکنان شاغل در واحدهای واکسیناسیون، مادر و کودک، مامایی، مبارزه با بیماری­ها و بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش، چک لیست مشاهده سنجش عملکرد آموزشی کارکنان بود. داده­ها با روش­های آمار توصیفی و آزمون­های تحلیلی از جمله: آزمون­های همبستگی پیرسون، تی‌مستقل ، آنالیز واریانس یک طرفه و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .   یافته­ها: میانگین و انحراف معیار عملکرد آموزشی 166 نفر(4/66 درصد ) از کارکنان سلامت ( 79/1 ± 21/13) در سطح مناسب و قابل قبولی قرار داشت و بین عملکرد آموزشی کارکنان با مشخصات فردی آنها نظیر وضعیت تاهل، محل کار، وضعیت استخدامی، سن و سابقه کار، همچنین سابقه شرکت در کارگاه­های آموزشی اختلاف معنی­داری دیده شد (05/0 p < ).   نتیجه ­ گیری: عملکرد آموزشی مناسب مهم­ترین استراتژی در محدوده مراقبت­های بهداشتی می­باشد . برنامه­ریزی در جهت ارتقاء عملکرد آموزشی کارکنان و سنجش عملکرد آموزشی آنها به گونه‌ای جدا از عملکرد کلی، امری ضروری و غیر قابل چشم‌پوشی است؛ لذا مطالعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می­شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Training performance of Health Care Workers in Training the Patients and Clients in Mashhad 2013

نویسندگان [English]

  • M Zare
  • T Kianian
  • E Ildarabadi
  • H Karimi Moonaghi
  • HR Behnam Vashani
  • S Saber
چکیده [English]

  Introduction: Health training is considered the most important component of the preliminary health care and is among the fundamental duties of the health workers. Therefore, the current study aims to examine the training performance of the healthcare workers.   Material and methods: This is a descriptive cross sectional study conducted in Mashhad’s health care centers in 2013 through using classifying cluster probability sampling. A total of 250 heath care workers in the departments of vaccination, mothers and babies, disease fighting, midwifery and environmental health participated in the study. The research instrument included checklist of observing the measurement of training performance of the workers. The data were analyzed using descriptive analysis and analytical tests including Pearson correlation test, independent sample T-test, and ANOVA.   Results: The results showed that the training performance of 166 workers (66.4%) (13.21 ± 1.79) were at good and acceptable level. There was a significant difference between training performance of the workers with their individual characteristics such as marital status, work place, employment status, and the experience of participating in training workshop.(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • health workers
  • training performance
  • observation
  • Mashhad