موانع آموزش به بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392

نویسندگان

مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

  خلاصه   مقدمه: نیاز به آموزش از اساسی‌ترین نیازهای انسان است و این امر در بیماران سالمند محسوس­تر است. شواهد حاکیست، آموزش­های کافی به بیماران سالمند داده نمی­شود ، لذا این مطالعه به منظور بررسی موانع آموزش به بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند بستری در بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال1392 انجام شد.   مواد و روش­ها: پژوهش حاضر مطالعه­ای مقطعی است. تعداد50 نفر از پرستاران شاغل به‌صورت سرشماری در بخش­های داخلی و جراحی و50 نفر بیمار سالمند بستری در بخش، ‌بر اساس فرمول حجم نمونه انتخاب شدند. داده­ها پس از جمع‌آوری از طریق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته، با استفاده از آمار توصیفی تحلیلی و آزمونهای تی مستقل، پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.   یافته­ها: میانگین سنی بیماران سالمند(53/6 ± 12/67) و پرستاران(94/3 ± 04/29) بود. در حیطه موانع آموزشی مربوط به بیمار، از دیدگاه پرستاران وضعیت نامساعد جسمی بیمار سالمند(64%)، از دیدگاه بیماران بی­سوادی و کم‌سوادی بیمار سالمند(70%) و در حیطه موانع آموزشی مربوط به پرستار از دیدگاه هر دو گروه، کمبود نیروی انسانی پرستاری به‌عنوان مهم‌ترین موانع آموزش به بیمار سالمند بیان گردید.   نتیجه­گیری: با توجه به همخوانی دو دیدگاه در موانع آموزش به بیمار سالمند، جهت ارتقا و بهبود کیفیت برنامه آموزش به بیماران سالمند نیاز است اقداماتی از طرف مدیران در جهت افزودن نیروی انسانی پرستاری در بخش­ها مطابق با استانداردها، ایجاد شرح وظایف مشخص در زمینه ٔ آموزش به بیمار به‌ویژه بیماران سالمند و چگونگی برقراری ارتباط با آن‌ها صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to educating the elderly patients from the perspectives of the nurses in the hospital of Bushehr University of Medical Sciences in 2014

نویسندگان [English]

  • M Taghizadeganzadeh
  • M Ravanipour
  • F Jahanpour
  • S Sobhanian
  • N Motamed
چکیده [English]

  Introduction : The need for education is the most basic of human needs , and this is more pronounced in the elderly patients . Evidence suggests that older patients are usually not given adequate training . The aim of this study was to investigate the barriers to the education of the elderly patients, hospitalized in the teaching hospitals of Bushehr University of Medical Sciences from the view points of nurses.   Material and Methods : In this cross- sectional study . a total of 50 nurses working in the surgical wards and 50 elderly patients , were selected . Data was collected through interviews and questionnaires and using descriptive statistics and independent t-tests , Pearson and Spearman were analyzed .   Results : The mean age of the elderly patients was 67.12 ± 6.53 and for nurses it was 29.04 ± 3.94 , respectively. In the area of ​​patient -related barriers to learning , from the perspective of nurses , physical disadvantage of the older patients ( 64%), and low literacy and illiteracy among older patients ( 70%) and in the area of ​​educational barriers shortage of the nursing staff was seen as a major barrier to the elderly patients' education.   Conclusion : Considering the association of the two perspectives on barriers to educating the elderly patients , improving the quality of training programs in the elderly patients require action by the board of directors. Also, adding to the nursing workforce, establish ing specific duties for patient education and teaching communicative methods, especially with the older patients seem necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to education
  • Elderly
  • Nursing perspective