بررسی رابطه ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی با نتایج تست ورزش در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان شهر ارومیه، 1388

نویسندگان

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه،

چکیده

  خلاصه   مقدمه: تست ورزش یک روش جهت تشخیص و پیش­آگهی مهم در ارزیابی بیماران مبتلا به بیماری ­ های ایسکمی قلبی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه ریسک فاکتورهای قلبی عروقی با نتایج تست ورزش در بیماران مراجعه­کننده به بیمارستان ارومیه می­باشد.   مواد و روش­ها: پژوهش حاضر به صورت توصیفی روی 500 بیمار که در سال 1388 با دردهای تیپیک و غیر تیپک به بخش قلب بیمارستان طالقانی شهر ارومیه مراجعه کرده بودند، انجام شد. پس از مصاحبه، معاینه و تست­های آزمایشگاهی مربوط به ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی، تست تحمل ورزش (Exercise Tolerance Test) با استفاده از Tread mill و طبق پروتکل بروس (Bruce Protocol) در چهار مرحله انجام و نتایج حاصله توسط آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته­ها: نتیجه تست ورزش در 106 نفر (2/21%) از بیماران مثبت بوده. 58 نفر (7/54%) از بیماران با تست ورزش مثبت، مذکر بودند و اکثریت آنها (46 نفر، 4/43%) در گروه سنی 65-51 سال قرار داشتند. نتایج بررسی حاضر بیانگر وجود رابطه معنی­دار ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی از جمله دیابت، سابقه فشارخون، سن بالا، چربی بالا، مصرف بیش از سه سال سیگار و سابقه خانوادگی بیماری قلبی-عروقی با تست ورزش می­بود . سطح معنی داری 05/0 تعیین گردید.   نتیجه­گیری: جدی گرفتن علایم و نشانه ­ های مختلف بیماری­های قلبی از اولویت­های مهم آموزشی در پیشگیری از ایجاد سکته قلبی است. تست ورزش یک روش مهم در ارزیابی، تشخیص و تعیین ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به بیماری­های قلبی-عروقی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the relationship between cardiovascular risk factors and results of exercise test on patients referring to a hospital in Urmia in 2009

نویسندگان [English]

  • N Aghakhani
  • H Sharif Nia
  • GH Shamabadi
  • B Taghipour
  • AR Nikoonejad
چکیده [English]

  Introduction: ETT (Exercise Tolerance Test) is a prognostic and diagnostic method for assessing the ischemic heart patients. The aim of the present study was to determine the relationship between cardiovascular risk factors and results of exercise test on patients who referred to a hospital in Urmia Iran in 2009.   Materials & Methods: This descriptive study was conducted on 500 patients with typical and non-typical pain referred to the cardiac ward of Taleghani hospital. After the interview examination and laboratory tests, the patients under went ETT with treadmill according to Bruce protocol in four steps.   Results: The present study showed that exercise test was positive for 106 (21.2%) patients.   58 (54.7%) patients with positive test were male and the majority of them (46 patients) (43.4%) were between 51-65 years. The results of this study showed that diabetes, hypertension, high age, hyperlipidemia, smoking (over 3 years) and family history of cardiovascular disease have a significance correlation with the result of exercise test.   Conclusion: Paying attention to serious signs and symptoms of various diseases is among the main educational priorities for the prevention of cardiac infarction. Exercise test is an important method to diagnostic evaluation of risk factors in cardiovascular patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular
  • risk factors
  • Exercise test
  • Urmia