بررسی کمی و کیفی وضعیت آلودگی هوا و ارتباط آن با عوامل اقلیمی شهر بیرجند در سال 1391

نویسندگان

ا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند- ایران

چکیده

  خلاصه   مقدمه: آلودگی هوا بر سلامت جامعه تأثیر دارد. آلاینده‌های هوا می­توانند تحت تأثیر ویژگی­های توپوگرافی محلی و شرایط اقلیمی به وجود آیند. هدف مطالعه­ی حاضر، تعیین کمی و کیفی وضعیت آلودگی هوا و ارتباط آن با عوامل اقلیمی شهر بیرجند در سال 1391 می­باشد.   مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، شاخص کیفیت هوا از طریق درون­یابی بین غلظت پنج آلاینده اصلی با شاخص کیفیت هوا محاسبه شد و با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 17 و آزمون آنالیز واریانس ( ANOVA ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته­ها: نتایج نشان داد که آلاینده­ها 10 روز از حد استاندارد تجاوز کرده است. PM 10 و CO به‌عنوان آلاینده، مسئول آلودگی هوای شهر بیرجند محسوب می­شوند. تجزیه و تحلیل آماری بیان­کننده رابطه مستقیم و معنی­دار بین PM 10 با سرعت باد و CO با دما می­باشد.   نتیجه­گیری: با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش رفاه جامعه که عامل اصلی آلودگی هوا محسوب می­شود در آینده­ی نزدیک آلودگی هوا می­تواند از نظر سلامتی افراد جامعه، به خصوص گروه­های حساس مانند کودکان و افراد مسن تهدیدی جدی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on Air Pollution and the Effects of Climatic Factors on Birjand city in 2012

نویسندگان [English]

  • A Rezaei
  • MR Rezaei
  • MH Sayadi
چکیده [English]

  Introduction: Air pollution has an adverse effect on the health of the whole society. The main objective of the present study was to investigate the effects of climatic factors on the quality of air in Birjand city in the year 2012.   Materials and Methods: In this cross-sectional study, air quality index was calculated among the concentrations of 5 major pollutants. Statistical analysis was performed using the Statistical Analysis Software SPSS17 and ANOVA.   Results: The results indicated that the pollutants had exceeded the standard limit in ten days. The study also showed that monoxide carbon and particulate matter are responsible pollutants for air pollution in Birjand city. Statistical analysis represents a significant direct relationship between wind speed with particulate matter and monoxide carbon with temperature .   Conclusion: The increase in population, modern life style, login pollutants from the west , vehicles , increased use of fossil fuel and inversion in winter and autumn seasons and also the city of Birjand being surrounded by mountains are some of the main causes for accumulation of pollutants in the air .  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Quality Index
  • Air pollution
  • Particulate Matter
  • Monoxide carbon