فراوانی شیار عرضی گوش در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر مراجعه‌کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1391

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

  مقدمه: بیماری­های عروق کرونر از جمله شایع­ترین، پرهزینه­ترین و ناتوان‌کننده‌ترین بیماری­ها بوده و شناخت عواملی که در تشخیص و پیش­بینی آن کمک‌کننده باشد ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی بین شیار عرضی نرمه گوش با بیماری­های عروق کرونر در افراد کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در رفسنجان انجام شد.   مواد و روش­ها: 320 فرد پذیرش‌شده در بخش آنژیوگرافی، از نظر وجود و میزان شیار عرضی نرمه گوش و همچنین میزان گرفتگی عروق کرونر و سایر متغیرهای پژوهش بررسی شدند. اطلاعات، با استفاده از آزمون­های مجذور کای و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.   یافته­ها: 8/68 درصد از افراد مورد بررسی دارای بیش از 50 درصد گرفتگی در یکی از شریان­های عروق کرونر بودند که از این تعداد 7/32 درصد بدون شیار عرضی نرمه گوش، 6/43 درصد دارای شیار کم و 6/23 درصد دارای شیار زیاد در نرمه گوش بودند که اختلاف معنی­دار بود (01/0 p= ). همچنین اختلاف درجه شیار عرضی نرمه گوش با مصرف سیگار (014/0 p= )، هیپرلیپیدمی (001/0> p )، سابقه بیماری قلبی (048/0 p= )، سن و شاخص توده بدنی (001/0> p ) معنی­دار بود. در بین متغیرهای پژوهش، شیار عرضی نرمه گوش، هیپرلیپیدمی و سن توانستند وجود بیماری عروق کرونر را به طور معنی­داری پیش­بینی کنند.   نتیجه­گیری: به نظر می­رسد بتوان از این یافته درماتولوژیک به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی احتمال بروز بیماری عروق کرونر در افراد سالم و شاید حتی در موارد اورژانسی مانند جراحی­ها، بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of earlobe crease in patients referred to coronary angiography department in Rafsanjan in 2013

نویسندگان [English]

  • A Golshiri
  • M Mirzaei
  • MR Mokhtaree
  • AR Sayadi
  • AA Ranjbar
  • T Meymandi
چکیده [English]

  Introduction: Coronary artery diseases (CAD) are the most common, costly and debilitating diseases and identify factors that may help predict where necessary. The purpose of study was evaluation the correlation between the earlobe crease (ELC) and coronary artery disease in patients referred for coronary angiography in Rafsanjan.   Materials and methods: We evaluated 320 patients in coronary angiography department for ELC and severity of CAD and other variables. Data analyzed with chi-Square and logistic regression. Results: 68.8% had CAD that 32.7% of them had no ELC, 43.6% moderate ELC and 23.6% severe that difference was significant (p=0.01). Difference between ELC was significance with cigar (p=0.014), hyperlipidemia (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earlobe crease
  • Coronary Artery Disease
  • Rafsanjan