دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1393 (19) 
نقش فراهیجان و تاب‌آوری در بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شهرستان گناباد

صفحه 9-17

مسلم عباسی؛ شهریار درگاهی؛ علیرضا محرابی؛ رضا قاسمی جوبنه؛ عبدالله درگاهی


نگرش پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهرستان کاشان نسبت به جو ایمنی محیط کار در سال 1393

صفحه 18-27

ولی سرسنگی؛ علی اصغر خواجه وندی؛ اسماعیل زارعی؛ احسان ابویی مهریزی؛ میثم سلیم آبادی؛ فاطمه هنرجو


ارتباط سبک زندگی و شیوع مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه اکولوژیکال

صفحه 63-72

روح ا... دهقانی؛ مسعود یونسیان؛ محمدعلی صحرائیان؛ حمیدرضا گیلاسی؛ فاضل دانش پژوه؛ وحید کاظمی مقدم