سلامت روان و ارتباط آن با فشار روانی و حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال تحصیلی 93-92

نویسندگان

دانشکده علوم پزشکی سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

  مقدمه : ورود به دانشگاه تغییر عمده­ای در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی به وجود می­آورد و مقطعی بسیار حساس به شمار می­رود این مطالعه در نظر دارد وضعیت سلامت روان و برخی از متغیرهای تأثیرگذار بر آن همچون راهبردهای مقابله­ای و حمایت اجتماعی را در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان مورد بررسی قرار دهد.   مواد و روش­ها: این پژوهش، یک مطالعه مقطعی است و جامعه و نمونه پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان در سال تحصیلی 93-92 می­باشد. در این مطالعه از سه پرسشنامه سلامت روان 28 سؤالی، پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه شیوه های مقابله­ای استفاده شد . داده­ها با استفاده از آزمون­های مقایسه میانگین، آنالیز واریانس و رگرسیون خطی چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.   یافته­ها: نتایج مطالعه نشان داد که 8/11 درصد از دانشجویان مشکوک به اختلال روانی هستند. دانشجویان رشته بهداشت، بهترین وضعیت سلامت روان را در بین رشته های مختلف داشتند. بدترین وضعیت نیز مربوط به دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و پس از آن دانشجویان رشته هوشبری، فوریت­ها و پرستاری بود. در مجموع 20 درصد از تغییرات در میزان سلامت روان از طریق شش متغیر مستقل تبیین گردید.   نتیجه­گیری : با توجه به نتایج پژوهش و نظر به جدیدالتأسیس بودن دانشکده ضروری است سیاستگذاران حوزه سلامت روان دانشجویان، جهت بهبود وضعیت سلامت روان اقداماتی را در جهت تعمیق هر چه بیشتر شبکه­های حمایت اجتماعی و کاستن از استرسورهای دوران تحصیل، اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mental health, Coping strategies and social support among students of Sirjan college of Medical Sciences: 2012-2013

نویسندگان [English]

  • Z Halvaeepour
  • M Nosratabadi
چکیده [English]

  Introduction : Entering College is a major change and a critical period in one's social and family life. This study aims to investigate Mental Health Status and some affecting variables Such as coping strategies and social support among students of Sirjan College of Medical Sciences.   Material and methods: This cross-sectional study was conducted on the entire students enrolled in Sirjan College. Three questionnaires, including mental health (GHQ), social support and coping style, were employed for measuring variables. Data were analyzed by using descriptive and analytical statistics.   Results: The results showed that 11.8% of the students were suspected of mental disorders. Students in health discipline had the best status of mental health among the different disciplines and students of the field of laboratory sciences had the worst. Social support variable was the strongest predictor of students' mental health Overall. In total 20 percent of the variation in mental health was explained by the six independent variables.   Conclusion: According to our findings, effective coping skills and social support can be effective in improving students' mental health. Thus, regarding the fact that this college is newly built, measures and policies are required in order to improve the students' mental health including the reduction of academic stress and life skills workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • coping strategies
  • Social Support
  • Students