نقش کمال‌گرایی و استرس‌های روزانه در پیش‌بینی علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1393-1392

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

چکیده

  مقدمه: اختلالات خلقی از جمله افسردگی، شایع­ترین و مهم­ترین اختلالات روانی می­باشند. به علاوه دانشجویان به عنوان گروهی پرخطر برای ابتلا به این اختلال شناخته می­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش کمال­گرایی و استرس­های روزانه در پیش­بینی علائم افسردگی در میان دانشجویان بود.   مواد و روش‌ها : این مطالعه توصیفی بر روی 477 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند، انجام گردید. شرکت­کنندگان به پرسشنامه­های خصوصیات دموگرافیک، کمال­گرایی، استرس­های روزانه و علائم افسردگی پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره گام به گام تحلیل شدند.   یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین کمال­گرایی، استرس­های روزانه و علائم افسردگی همبستگی درونی معنی­داری وجود دارد ( 01/0 p< ). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای کمال­گرایی و استرس­های روزانه به ترتیب 29% و 11% از واریانس علائم افسردگی را به طور معنی­داری پیش­بینی می­کنند( 01/0 p< ).   نتیجه‌گیری : نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت کمال­گرایی و استرس­های روزانه در پیش­بینی علائم افسردگی می­باشد و این عوامل می­توانند میزان بالایی از تغییرپذیری این علائم را تبیین ­نمایند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Perfectionism and Daily stresses on predicting the Depression symptoms among students of Allameh Tabataba’i University in 2014

نویسندگان [English]

  • M Khodabakhsh
  • F Kiani
چکیده [English]

  Introduction: Mood disorders including depression are the most common and most serious mental disorders among people. Students as a high risk group are also known for developing this disorder. The aim of this study was to investigate the role of perfectionism and daily stresses on predicting the depression symptoms among the students .   Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 477 students at Allameh Tabataba’I University through multiple cluster sampling. Participants responded to the questionnaires of demographic characteristics, perfectionism, daily stresses and depression symptoms. Data were analyzed using Pearson' s correlation coefficient and stepwise multipee linear regression.   Results: Results showed that there was significant internal correlation among perfectionism, daily stresses and depression symptoms (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • Daily Stresses
  • Depression Symptoms
  • Students
  • Tehran