نگرش پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهرستان کاشان نسبت به جو ایمنی محیط کار در سال 1393

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

  مقدمه: پرستاری شغلی مخاطره آمیز بوده و توجه به مسائل ایمنی این حرفه ضروری است. یکی از راه­های ارزیابی وضعیت ایمنی، سنجش جو ایمنی می­باشد. جو ایمنی عاملی چند بعدی است که درک مشترک افراد نسبت به ایمنی را بیان می­کند. هدف از انجام این مطالعه تعیین نگرش پرستاران بیمارستان­های آموزشی نسبت به جو ایمنی محیط کارشان بود.   مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی در سال 1393 به صورت سرشماری بر روی 480 نفر از کادر پرستاری شاغل در 6 بیمارستان آموزشی در کاشان انجام شد. جهت جمع­آوری اطلاعات شخصی و ارزیابی جو ایمنی به ترتیب از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی پرستاران استفاده گردید. پس از جمع­آوری اطلاعات، داده­ها با استفاده از و آزمون­های آماری، آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند.   یافته­ها: عامل­های ارتباط با پرستاران(41/3) و گزارش­دهی خطاها(07/3) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را در بین عامل­های جو ایمنی به خود اختصاص دادند. میانگین کلی جو ایمنی 23/3 برآورد شد. ارتباط معنی­داری بین جو ایمنی و ابعاد ساختاری آن با اطلاعات شخصی یافت نشد اما ارتباط مثبت معنی دار بین عامل­های جو ایمنی وجود داشت(05/0 p< ).   نتیجه­گیری : نتایج نشان داد که جو ایمنی در کادر پرستاری مورد بررسی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و لازم است اقداماتی جهت بهبود آن انجام شود. با توجه به ارتباط مثبت معنی­دار بین عامل­های جو ایمنی، انجام اقدامات اصلاحی در هر زمینه می­تواند تأثیر قابل توجه روی جو ایمنی بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of the Nurses of Kashan Educational Hospitals toward Workplace Safety climate in 2014

نویسندگان [English]

  • V Sarsangi
  • AA Khalevandi
  • E Zarei
  • E Abouee Mehrizi
  • M Salim Abadi
  • F Honarjoo
چکیده [English]

  Introduction : Nursing is a dangerous job and addressing the safety concern of the nurses is necessary. Assessing the safety climate is one of the assessing methods for safety situation. Safety climate is a multi-dimensions factor that describes how the employees share perceptions toward safety. The aim of this study was to survey the safety climate and its structural factors among the educating hospitals' nursing staff.   Materials and methods: This descriptive analytical and census study was conducted among the 480 nursing staff of 6 educating hospital in Kashan Iran during 2014. Demographic information and mental workload data were gathered using demographic information questionnaire and nurse safety climate questionnaire respectively. The data were analyzed by using spssv16 software. t-test, one way ANOVA and Pierson correlation confession analytical tests.   Results : Nurse's communication (3.41) and error reporting (3.07) obtained the highest and the lowest scores respectively among the safety climate factors. Total safety climate score was estimated at 3.23. There was no significant relationship between safety climate and demographic characteristics but, there was a significant relationship between safety climate factors (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety Climate
  • Nursing staff
  • Educating Hospital