بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن در شهرستان شازند در سال 1393

نویسندگان

چکیده

خلاصه
مقدمه: دوران شیرخواری از نظر رشد و تکامل از حساس‌ترین دوره‌های زندگی هر فرد محسوب می‌شود و شیر مادر
کامل‌ترین غذا برای شیرخوار در طی چند ماه اول زندگی است. هدف این مطالعه، بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن در شهرستان شازند در سال 1393 می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 283 نفر از مادران دارای کودک 6 ماهه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و از بین مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت شهرستان شازند انتخاب شدند. اطلاعات توسط چک‌لیست اطلاعات عمومی و به صورت مصاحبه با مادران گردآوری گردید. داده‌ها با کمک آمار توصیفی و آزمون کای دو و دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در مطالعه حاضر 7/70 درصد از کودکان از تغذیه انحصاری با شیر مادر برخوردار بودند. بر اساس نتایج آزمون کای دو، تغذیه انحصاری با شیر مادر در خانوارهای با درآمد بالا، کمتر بود (004/0p=). همچنین در خانوارهای با اعضای کمتر تغذیه انحصاری با شیر مادر نیز کمتر بود (010/0p=). سایر متغیرها ارتباط معنی‌داری را با وضعیت تغذیه انحصاری کودکان نشان نداد. نتیجه‌گیری: تغذیه انحصاری با شیر مادر در شهرستان شازند از وضعت مطلوبی برخوردار است. برنامه‌ریزی‌های بهداشتی جهت تداوم و ارتقاء این رفتار بهداشتی، همچنین آموزش به خانوارها به خصوص خانوارهای با درآمد بالا در خصوص اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Exclusive Breast Feeding and Some Socio-Economical Determinants in Shazand-Arak in 2014

نویسندگان [English]

 • M Ranjbaran
 • H Jafari Manesh
 • M Panahi
 • M Baderan
 • M Shamsi
 • M Nakhaei
 • iZ Hakim
 • Z Aslany
چکیده [English]

Introduction: Infancy is one of the most sensitive periods of life and breast milk is the perfect food for infants during the first few months of life. The aim of this study was to determine the status of breast feeding and some socio-economical determinants in Shazand City of Markazi Province in 2014.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 283 mothers with newborns less than 6 months referring to Health centers of Shazand were selected using convenience sampling. Data was collected by demographic checklist, and analyzed with SPSS version 20, using descriptive statistics, Chi-square and fisher exact tests.
Results: In this study 70.7% of the children were exclusively breastfed. Based on the result of the chi-square test, exclusive breast feeding was significantly lower in the high-income households (p=0.004). Also, exclusive breast feeding was lower in the households with smaller family size (p=0.010). Other variables did not show any significant association with breast feeding (p>0.05).
Conclusion: Exclusive breastfeeding in the city of Shazand shows a desirable situation. Health planning by officials and health education programs, especially for high income households about the importance of exclusive breast feeding is essential for the sustainment and promotion of this healthy behavior

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exclusive Breast Feeding
 • Infancy
 • Socioeconomic status