نقش استرس ادراک شده و سبک‌‌های مقابله در اختلالات خوردن دانش‌آموزان دبیرستانی شهر رشت در سال 1392

نویسندگان

چکیده

خلاصه
مقدمه: در دوران نوجوانی عوامل روانشناختی می‌توانند در بروز برخی مشکلات همچون اختلالات خوردن نقش داشته باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش استرس ادراک شده و سبک‌های مقابله در اختلالات خوردن دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت در سال 1392 است. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع همبستگی است .370 نفر از دانش‌آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر رشت در سال تحصیلی 1392- 1391 به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های استرس ادراک شده، سبک‌های مقابله و اختلالات تغذیه پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین استرس مثبت ادراک شده با اختلالات خوردن (بی‌اشتهایی روانی و پر اشتهایی روانی) رابطه منفی معنی‌دار، و بین استرس منفی ادراک شده با اختلالات خوردن رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد (01/0> p). همچنین بین سبک مقابله مسئله محور با اختلالات خوردن رابطه منفی معنی‌دار و بین سبک مقابله هیجان محور با اختلالات خوردن رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد (01/0> p). طبق نتایج تحلیل رگرسیون استرس منفی ادراک شده، سبک مقابله هیجان‌محور و سبک مقابله مسئله محور، توانسته است به طور معنی‌داری 15/0 از واریانس بی‌اشتهایی روانی و 18/0 درصد از واریانس پر اشتهایی روانی را پیش‌بینی کنند.  نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت نقش عوامل روانشناختی در بروز اختلالات خوردن است. بنابراین، می‌توان با برگزاری دوره‌های مبتنی بر کاهش استرس و آموزش سبک‌های مقابله‌ای کارآمد در مدارس، میزان سلامت روان را در نوجوانان ارتقاء داد و از مشکلات روانشناختی آنها کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Perceived Stress and Coping Styles on the Eating Disorders of High School Students of Rasht city in 2013

نویسندگان [English]

  • F Asghari
  • R Ghasemi Jobaneh
  • N Yousefi
  • S Saadat
  • F Rafiei Gazani
چکیده [English]

Introduction: Psychological factors could be influential in the incidence of some problems such as eating disorders during the adolescent period,. The aim of the current study was to investigate the role of perceived stress and coping styles on the eating disorders of high school students of Rasht city in 2013.
Materials and methods: This correlation study was performed on 370 high school students through multi-stage cluster sampling method in the 2012-2013 academic years. The participants responded to eating disorders' scale, perceived stress scale, and coping styles questionnaire. The gathered data were analyzed by Spss-18, Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis.
Results: The results showed that there were negative significant relationships between positive perceived stresses with eating disorders (anorexia and bulimia), and positive significant relationship between negative perceived stresses with eating disorders (anorexia and bulimia) (P>0.01). Also there were negative significant relationships between problem- focused coping with eating disorders (anorexia and bulimia), and positive significant relationship between emotional- focused coping with eating disorders (anorexia and bulimia) (P>0.01). Finally, the results of the stepwise regression analysis showed that negative perceive stress, emotional- focused coping, and problem- focused coping could significantly predict 0.15 percent variance of anorexia and 0.18 percent variance of bulimia.
Conclusion: As the results of current research indicates, psychological factors affect the eating disorders, therefore planning and holding educational workshops based on stress reduction and effective coping styles training in schools could increase the mental health of the students and decrease the psychological problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eating disorders
  • Perceived stress
  • Coping styles
  • Student