اثر عصاره آبی هسته انبه روی فرکانس، قدرت و فعالیت انقباضی عضله صاف رحم بکر جداشده موش صحرایی

نویسندگان

دانشیار گروه فیزیولوژی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

خلاصه مقدمه: کاهش قدرت انقباضی رحم نقش مهمی در تأخیر زایمان زودرس دارد. لذا این پژوهش با هدف اثر عصاره آبی هسته انبه روی فرکانس، قدرت و فعالیت انقباضی پایه رحم موش صحرایی انجام شد.  مواد و روش‌ها: در یک تحقیق تجربی، 12 قطعه میانی رحم موش‌های سالم بکر ( Sprague Dawley- 200 تا 250 گرم)، در حمام بافت حاوی محلول تایرود کربوژنه و کشش اولیه 1 گرم قرار گرفت و انقباضات آن به روش ایزومتریک ثبت شد. اثر تجمعی عصاره آبی هسته انبه) 0025/0 تا 3000 میکروگرم در میلی‌لیتر: گروه آزمایش) و حامل عصاره (گروه کنترل) بر فعالیت پایه عضله صاف رحم بکر، مورد بررسی قرارگرفت. برای مقایسه داده‌ها از روش‌های آماری Repeated measureو ANOVA دو طرفه (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aqueous Extract of Mangifera Indica Seed on the Basic Contractility, Frequency and Strength of Isolated Virgin Rat Uterine Smooth Muscle

نویسندگان [English]

  • M Dehghan Shiebani
  • M Noureddini
چکیده [English]

Introduction: Uterine relaxations has an important role in reducing the preterm parturition. In the present study the cumulative effect of the aqueous extract of mangifera indica seed on the frequency, strength and basic smooth uterine muscle contractility of virgin rats were studied.
Materials & Methods: This experimental study was conducted on 12 strips taken from the middle part of the uterine of rats (Sprague Dawley 200-250 g), perfused in an organ bath system containing the carbogen-Tyrode solution under the continuous 1g tension. Then the contractions were recorded isometrically. During the experiments the cumulative effect of the aqueous extract of of mangifera indica seed (0.0025- 3000 µg/ml) on the frequency, strength and basal activity of rat uterine muscle was studied. The data were analyzed using the repeated measure and two way ANOVA tests at the significance level of p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mangifera indica seed
  • aqueous extract
  • uterus smooth muscle
  • isolated tissue
  • Rat