نقش‌های مدیریتی مدیران ارشد دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از ریاست تا رهبری: دیدگاه مدیران میانی و کارشناسان

نویسندگان

گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

  مقدمه: یکی از مشخصه­های سازمان­های موفق، رهبری پویا و اثربخش است که در بهبود و توسعه عملکرد فراتر از ریاست موجب انگیزش کارکنان، توسعه نوآوری و ارتقای کیفیت می­شود . این مطالعه به منظور شناخت نقش­های مدیریتی مدیران ارشد دانشگاه­های علوم پزشکی کشور از ریاست تا رهبری انجام گرفت.   مواد و روش­ها: مطالعه به صورت مقطعی در سال 92- 1391 در ستاد 13 معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام گرفت و نمونه­ها به صورت سهمیه­ای و تصادفی منظم انتخاب شدند. در دانشگاه‌های منتخب، مدیران و کارشناسان به صورت سرشماری مورد پرسشگری قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهای فردی و سازمانی و سؤالات کلیدی در زمینه دو طیف ریاستی و رهبری بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های اسپیرمن، کِندالز، کروسکال والیس و من­ویتنی در نرم‌افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی ­ داری05/0 α < انجام گرفت.   یافته­ها: از نظر 267 مدیر و کارشناس مورد بررسی، میانگین نقش ریاستی و نقش رهبری مدیران ارشد از 5 امتیاز به ترتیب 04/3 و 94/1 بود . بالاترین سطح ریاستی مدیران ارشد کار کردن در چارچوب بوروکراسی ( 0/1 ± 3/3 )، کنترل امور سازمان به شکل جاری ( 2/1 ± 3/3 ) و تأکید بر حفظ ارتباطات عمودی ( 3/1 ± 3/3 ) قضاوت شده است. بین تیپ دانشگاهی، سمت شغلی و سطح برداشت مدیران و کارشناسان رابطه معنی­دار وجود داشت (014/0= P )، (017/0= P ).   نتیجه ­ گیری: مطالعه نشان داد که مدیران ارشد حوزه معاونت بهداشتی بیشتر در طیف ریاستی ایفای نقش می­نمایند. لذا برای توسعه نقش رهبری برگزاری دوره­های آموزشی مدیریتی خصوصأ آشنایی مدیران ارشد با مدل­های تعالی سازمانی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Senior management roles in medical universities of Iran from presidential to leadership: the views of middle managers

نویسندگان [English]

  • SD Nasrollapour Shirvani
  • ME Motlagh
  • M Shariati
  • P Haji seiyedAzizi
  • A Nahvijou
چکیده [English]

  Introduction: One of the characteristics of successful organizations is a dynamic and effective leadership which can provoke staff, the development of innovation and quality in improving and developing further than presidential role. This study aims to identify the roles of senior managers in medical universities in Iran, from presidential to middle leadership and from the view of managers and experts.   Materials and Methods : This cross sectional study was conducted in 2012-2013 in deputy vice-Chancellery for Health in Medical Universities. Samples were selected randomly and quota. In the selected universities Managers and experts were interviewed in the census. The data collection tool was the questionnaire included individual and organizational variables and key questions about management and leadership. Data analysis was performed using Tests Spearma, Kendall , Mann–Whitney and Kruskal–Wallis in SPSS version 18.0 through related statistical tests at a significant level of α

کلیدواژه‌ها [English]

  • Senior management
  • Presidential role
  • Leadership role
  • Medical university