بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با سبک زندگی در زنان یائسه مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های زنان مراکز آموزشی شهر مشهد در سال 1392

نویسندگان

کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

  مقدمه: شخصیت انسان رفتارهای او را در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهد و گاهی در اثر صفات ناسازگارانه، فرد را با مشکل جدی مواجه می‌کند. با توجه به اینکه میزان تأثیر عوامل محیطی و زیست‌شناختی در شکل‌گیری مشکلات یائسگی متفاوت است، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با سبک زندگی در زنان یائسه مراجعه کننده به درمانگاه‌های زنان مراکز آموزشی شهر مشهد به انجام رسید.   مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی بر روی 400 زن یائسه مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های زنان مراکز آموزشی شهر مشهد در سال 1392 انجام شد. نمونه‌گیری به روش آسان و ابزار مطالعه شامل پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت (52 سؤال) و پرسشنامه نئو اف.اف.آی بود. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، من ویتنی، کروسکال- والیس و رگرسیون خطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.   یافته‌ها: بیشترین میانگین نمره ابعاد ویژگی‌های شخصیتی مربوط به وجدان گرایی 3/3 ± 1/34 و کمترین آن مربوط به روان رنجور خویی 6/5 ± 6/21 بود. بیشترین میانگین نمره ابعاد رفتاری سبک زندگی مربوط به روابط بین فردی 5/3 ± 5/25 و کمترین نمره مربوط به فعالیت فیزیکی 5/4 ± 7/14 بود. بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد ویژگی‌های شخصیتی با زیرگروه‌های سبک زندگی همبستگی معنی‌دار وجود داشت(05/0 > p ).   نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که زنان در سنین یائسگی دچار تغییرات شخصیت می‌شوند که این تغییرات می‌تواند، کیفیت زندگی را کاهش دهد. در نتیجه، توجه به شخصیت، در نظر گرفتن تفاوت‌ها و تلاش در جهت بهبود مشکلات شخصیتی و روش زندگی می‌تواند باعث بهبود سبک زندگی و در نتیجه افزایش سلامتی در زنان یائسه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personality Characteristics and Lifestyle in the Postmenopausal Women Referring to the Women's Training Centers in Mashhad in 2013

نویسندگان [English]

  • M Ghorbani
  • S Azhari
  • H Esmaeily
  • B Ghanbari HashemAbadi
چکیده [English]

  Introduction: The human character affects his behavior in personal and social life and sometimes as a result of maladaptive traits, a person faces serious problems.Considering the effects of environmental and biological factors in the formation of different menopausal problems, this study aimed to determine the characteristics associated with lifestyle in postmenopausal women in the Women's Clinic of training centers in Mashhad.   Material and Methods : This Correlational study was conducted on 400 postmenopausal women referring to training maternity centers of Mashhad from September 2012 until December 2012. Participants were selected through simple sampling method and all of them completed NEO- F FI questionnaire and the health-promoting lifestyle questionnaire (52 questions) The data were analyzed by Pearson correlation, Man- Whitney, Kruskal-Wallis coefficient and linear regression statistical tests.   Results: The highest score of personality characteristics and lifestyle were related to conscientiousness (34.1± 3.3) and Interpersonal relationships ( 25.5±3.5) and the lowest scores were associated wite neuroticism ( 21.6± 5.6) and physical activity , (14.7± 4.5) , with the values of , respectively. The aspects of personality characteristics, had a significant correlation with dimensions lifestyle (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • Lifestyle
  • menopause