تطبیق ویژگی‌های شخصیتی و سلامت ذهن در بیماران قلبی و سرطانی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر کرمان و رفسنجان در سال 1391

نویسندگان

دانشجوی دکتری روانشناسی، عضو هیئت علمی موسسه اموزش عالی کار، رفسنجان، ایران

چکیده

  مقدمه : بسیاری از بیماری ­ های جسمی مانند بیماری قلبی و سرطان می ­ تواند منشأ روانی داشته و ناشی از ویژگی­های شخصیتی افراد باشد. بیماری­ها می­توانند بر سلامت ذهن بیماران نیز تأثیر منفی بگذارند. لذا هدف از مطالعه حاضر تطبیق ویژگی­های شخصیتی و سلامت ذهن در بیماران قلبی و سرطانی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرمان و رفسنجان در سال 1391 می­باشد.   مواد و روش­ها : این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران قلبی و سرطانی مراجعه کننده به مراکز درمانی رفسنجان و کرمان بود که از میان آن­ها 100 نفر به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و جهت مقایسه این بیماران 50 نفر از افراد غیر بیمار نیز با این افراد همتا شدند. به منظور جمع­آوری داده­ها از سه پرسشنامه­ی خصوصیات دموگرافیک، شخصیتی پنج عاملی ( NEO ) و سلامت ذهن استفاده گردید و داده­ها با استفاده از آزمون­های توصیفی، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی چند متغیره گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .   یافته­ها : نتایج حاکی از تفاوت سلامت ذهن در میان بیماران قلبی، سرطانی و افراد سالم بود(05/0 > p ) . همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد، میان متغیرهای برون­گرایی، موافق بودن، باوجدان بودن، گشودگی در بین بیماران قلبی-عروقی و افراد مبتلا به سرطان و افراد سالم تفاوت معنی­داری وجود دارد(05/0 > p ) .   نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت عوامل شخصیتی در بیماری قلبی- عروقی و سرطان می­باشد، لذا در پیشگیری و درمان این بیماری­ها اتخاذ رویکردی همه جانبه، با تأکید بر ابعاد روانی می­تواند تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Personality Characteristics and Subjective Well-being in Cardiovascular Disease and Cancer Patients Referreding to the Treatment Centers of Rafsanjan and Kerman in 2011

نویسندگان [English]

  • S Gholamrezaei
  • R Sadrmohammadi
  • M Fazilatpour
  • T Ahmadzade
چکیده [English]

  Introduction : Many physical diseases could be the result of mental problems and are associated with personality traits. Diseases could also affect the well-being of patients. The aim of this study was comparison of personality characteristics and subjective well-being of catdio vascular and cancer patients referring to the treatment centers in Rafsanjan and Kerman in 2011.   Material and Methods : This Cross-sectional study. was conducted on the patients referring to the cardiac and cancer treatment centers in Rafsanjan and Kerman. Among them 100 were randomly selected as sample and the five-factor personality and subjective well-being questionnaire were completed. Furthermore, these patients were compared to 50 subjects with matched Grouping. Data were analyzed using Variance and stepwise multiple linear regression. Data were entered into SPSS 19 software and were analyzed by using stepwise multiple linear regression.   Results : The results showed that subjective well-being among the people with heart disease, cancer and healthy controls was significantly different (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality characteristics
  • Subjective Well-being
  • heart disease
  • cancer