نقش علائم افسردگی و ناگویی خلقی در پیش‌بینی رفتارهای خوردن آشفته در دانشجویان دختر

نویسندگان

دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد، ایران

چکیده

  مقدمه: نتایج تحقیقات نشان می­دهند که هیجانات نامطلوب به طور خاص با رفتارهای خوردن آشفته رابطه دارند و زمانی که رفتار خوردن در پاسخ به هیجانات منفی صورت گیرد، احتمال بیشتری وجود دارد که فرد سلامتی­اش را از دست دهد . هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش افسردگی و ناگویی خلقی در پیش­بینی رفتارهای خوردن آشفته در میان دانشجویان دختر بود .   مواد و روش‌ها : این مطالعه مقطعی بر روی 464 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی که به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند، انجام گردید. شرکت­کنندگان به پرسش­نامه­های علائم افسردگی ، ن اگویی خلقی و مقیاس رفتارهای خوردن آشفته پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.   یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین علائم افسردگی ، ناگویی خلقی و رفتارهای خوردن آشفته همبستگی درونی معنی­داری وجود دارد ( 01/0 p< ). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای علائم افسردگی و ناگویی خلقی به ترتیب 23% و 22% از واریانس رفتارهای خوردن آشفته را به طور معنی­داری پیش­بینی می­کنند( 01/0 p< ).   نتیجه‌گیری : نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت علائم افسردگی و ناگویی خلقی در پیش­بینی رفتارهای خوردن آشفته می­باشد و این عوامل می­توانند میزان بالایی از تغییرپذیری این علائم را تبیین ­نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Depressive Symptoms and Alexithymia in Predicting Disordered Eating Behavior Among Female Students

نویسندگان [English]

  • M Khodabakhsh
  • F Kiani
چکیده [English]

  Introduction: The previous Research has shown that undesirable emotions are related to disordered eating behaviors and when eating is in response to negative emotions, it is more likely to affect a person's health. The aim of this study was to investigate the role of depression symptoms and alexithymia in predicting disordered eating behaviors among female College students.   Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on 464 female students of Allameh Tabataba’i University which were selected by multiple cluster sampling, was conducted. Participants responded to the questionnaires of depression symptoms , Toronto Alexithymia Scale and The eating attitudes test . Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression.   Results: Results showed that there was a significant internal correlation among depression symptoms, alexithymia and disordered eating behavior (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression Symptoms
  • alexithymia
  • Disordered eating behaviors
  • Girl Students