اثردارویIMOD بر آستانه درد نوروپاتی در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نویسندگان

استادیار گروه نورولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان ، ایران

چکیده

  مقدمه: دیابت شیرین شایع­ترین علت درگیری اعصاب محیطی می‌باشد . نشان داده شده که ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺗﻴﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﻮﺭﻭﻟﻮﮊﻳﻚ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺍﻳﻔﺎ می‌کند. هدف این مطالعه بررسی اثرداروی IMOD در درمان درد نوروپاتیک در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بوده است .   مواد وروش­ها: در این مطالعه تجربی 32موش صحرایی نر به چهار گروه: کنترل، شم( sham )، دیابتی دریافت کننده IMOD و حلال تقسیم شدند .القای دیابت با تزریق داخل صفاقی 45میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن استرپتوزوتوسین حل شده در بافر سیترات 1/0 مولار انجام شد. پس از تأیید دیابتی شدن موش‌ها، موش‌های گروه دیابتی به مدت 2 هفته داروی IMOD (40 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، داخل صفاقی) و حلال دریافت کردند. در انتهای هفته هشتم موش‌های کنترل و تیمار شده تحت بررسی آزمون‌های Hot Plate و Tail Flick قرار گرفتند. جهت آنالیز داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه استفاده گردید.   یافته­ها: در انتهای هفته هشتم زمان پاسخ به درد حرارتی در گروه حلال و شم نسبت به گروه کنترل کاهش یافت . داروی IMOD باعث افزایش زمان پاسخ به درد حرارتی نسبت به گروه حلال و شم در آزمون Hot Plate شد. ( 01/0 p< ) ولی در آزمون Tail Flick تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد .   نتیجه­گیری : یافته‌ها نشان داد که مصرف داروی IMOD به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قادر به کاهش درد نوروپاتیک در حیوانات مبتلا به دیابت است. با توجه به اینکه مبتلایان به نوروپاتی دیابتی از درد ناشی از آن رنج می‌برند امید است که استفاده از داروی IMOD بتواند در کاهش درد ناشی از نوروپاتی دیابتی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of IMOD on Neuropathic Pain Threshold in Streptozotocin-induced Diabetic Rats

نویسندگان [English]

  • M Jafari
  • N Zangiabadi
  • M Shaabani
چکیده [English]

  Introduction: Diabetes mellitus is the most common cause of peripheral nerve involvement. It has been shown that oxidative stress plays an important role in the development of neurological and behavioral disorders. The purpose of the present study was to evaluate the effect of IMOD on treatment neuropathic pain in streptozotocin-induced diabetic rats.   Material and Methods : Thirty two male rats were divided into four groups including control, sham, diabetic recipient IMOD and solvents. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of Streptozotocin (45mg/kg) dissolved in 0.1 M citrate buffer. Thereafter, the diabetic rats were given Imod (40 mg dose in milliliters) orally for two weeks followed by performing Tail flick and Hot plate tests. one-way anova was used to evaluate and analysis of the data .   Result: In Hotplate and Tail Flick tests, solvent and sham groups showed significant decrease in the time of thermal pain response compared to the control group. In the Imod-treated group the response time of Hotplate was increased compared to sham and solvent groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • IMOD
  • Diabetic Neuropathy
  • Hyperalgesia
  • Male Rat