اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر میزان عزت‌نفس، هوش هیجانی و بهزیستی روان‌شناختی پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی تهران

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی. دانشگاه علامه طباطبایی .تهران. ایران

چکیده

  مقدمه: با توجه به در نظر گرفتن حساسیت کار پرستاران، تنش‌ها و فرسودگی شغلی، مسئله سلامت و بهزیستی روان‌شناختی این افراد حائز اهمیت بنیادی است . مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر میزان عزت‌نفس، بهزیستی روان‌شناختی و هوش هیجانی پرستاران انجام شد.   مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر پرستاران شاغل در بیمارستان علوم پزشکی تهران در نیمه دوم سال 1392 بوده. است. به ‌منظور اجرای این طرح یک بیمارستان به‌طور تصادفی انتخاب شد و 30 نفر از پرستاران نیز به‌طور تصادفی انتخاب گردیده و در دو گروه گواه و آزمایش قرار داده شدند. گروه آزمایش تحت آموزش هشت جلسه­ای تحلیل ارتباط محاوره‌ای قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل مقیاس هوش هیجانی برادبری و گریوز، مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ و بهزیستی روان‌شناختی ریف بود. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تجزیه ‌و تحلیل شدند.   یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین‌های تعدیل‌شده نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس‌آزمون در متغیرهای هوش هیجانی (05/0 F=4/97, p< )، عزت‌نفس (01/0 > p ، 35/10 F= ) و بهزیستی روان‌شناختی (01/0 > p 44/10 F= ) تفاوت معنی­داری مشاهده می‌شود.   نتیجه‌گیری: با توجه به این تأثیر به مسئولین بیمارستان و نهادهای مرتبط توصیه می‌شود آموزش نظریه تحلیل ارتباط را به‌عنوان الگویی در کاهش تنش و فرسودگی شغلی کارکنان مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Transactional Analysis (TA) on Self-esteem, Emotional Intelligence and Well-being of the Nurses at Milad Hospital

نویسندگان [English]

  • A Mahmoudpour
  • MA Yazdanpanah
  • MH Asayesh
  • S Ghahramani
  • S Ahmadbokani
چکیده [English]

  Introduction : considering the nurses’ job sensitivity, tensions and work burnout, psychological health and wellbeing among these people is of the utmost importance. The aim of this study was to investigate the effectiveness of transactional analysis training on self-esteem, emotional intelligence and mental well-being of the nurses at Milad hospital.   Materials and Methods: In this semi- emperical study we used pretest-posttest plan with controlled group. The population included the nurses working at the Medical Sciences hospitals of Tehran, in the second half of 2013. For the execution of this a hospital was chosen randomly, and at that hospital 30 nurses were randomly chosen and placed in 2 groups (controlled and experimental). The experimental group participated in eight 90-minute sessions of interactive analysis training, while the control group received no intervention. Tools for the study included: Brad berry & Greaves' Emotional Intelligence SES scale and Psychological well-being scale . Obtained data were analyzied using Covariance analysis.   Results : The results indicated that the modified averages of the experimental group compared to the control groups posttest scores on emotional intelligence variables (F = 4/97, P

کلیدواژه‌ها [English]

  • transactional analysis
  • Self-esteem
  • Emotional intelligence
  • Psychological Well-Being