تأثیر مصرف دانه کنجد (sesamum indicum) بر دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: دیسمنوره عارضه بسیار شایع در بین زنان است که با علائمی از جمله درد و علائم عصبی همراه می­باشد. کنجد با نام علمی (sesamum indicum) دارای اثرات ضدالتهابی و ضددردی می­باشد. با توجه به مصرف متعارف و بی­ضرر بودن دانه آن، پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر مصرف دانه کنجد بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان دختر 25-18 سال دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.

مواد و روش­ ها: در این کارآزمایی بالینی، تعداد 24 دانشجوی دختر 25-18سال مبتلا به دیسمنوره ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به روش تصادفی طبقه­بندی انتخاب شدند. این افراد از 2 روز قبل تا 3 روز بعد از قاعدگی هر روز مقدار 15 گرم کنجد مصرف نمودند. شدت دیسمنوره در این افراد در یک دوره قاعدگی بدون مصرف دانه کنجد و 2 دوره با مصرف دانه کنجد توسط شاخص آنالوگ دیداری (Visual Analog Scale VAS) اندازه­گیری شد. اطلاعات قاعدگی توسط پرسش­نامه جمع­آوری و با استفاده از آنالیزی واریانس اندازه­گیری­های مکرر یک طرفه تحلیل شد.

یافته ­ها: در این پژوهش میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان مورد بررسی 43/2±60/21 سال بود. نتایج نشان داد که شدت درد دیسمنوره و تعداد قرص­های مسکن مصرفی در دوره­های مصرف کنجد به­طور معنی­داری کاهش پیدا کرده است (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Consuming Sesame (sesamum indicum) on Primary Dysmenorrhea in Students at Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS)

نویسندگان [English]

 • F Mohammadian 1
 • A Ghoreishi 1
 • M Sheikh Fathollali 2
 • A Manshoori 2
 • M Hajizadeh 2
 • A Khoshdel 2
 • G Shahriari 3
 • M Mahmoodi 4
چکیده [English]

Introduction:Dysmenorrhea is a very common disorder among young women, and includes symptoms such as pain and  aniety. Sesame with scientific name of sesamum indicum has anti-agonal and anti-pain effects. Considering the routine and harmless consumption of sesame seeds,  this research aimed to study the effect of consuming sesame (sesamum indicum) on primary dysmenorrhea in 18-25 year old female students at Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS)

Materials and Methods: In this clinical trial, 24 female students with dysmenorrhea in dormitory of RUMS were selected using stratified random sampling. Two days before and 3 days after the menstruation they consumed 15 grams of sesame seeds every day. Severity of dysmenorrhea was measured by Visual Analog Scale (VAS) in one period without consuming sesame and 2 periods with consuming sesame. Data was collected by questionnaires and was analyzed using one-way repeated measures ANOVA.

Results: The mean and standard deviation of age of students was 21.60±2.43 years. Results showed that pain of dysmenorrhea and amount of consuming sedatives were statistically decreased in periods with the consumption of sesame (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • sesamum indicum
 • Primary Dysmenorrhea
 • Female Students
 • Pain