بررسی میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار: مطالعه موردی در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد؛ 1390

نویسندگان

1 ، سرپرست مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران

چکیده

مقدمه: منشور حقوق  بیمار به منظور بهبود ارتباط بین بیمار و ارائه دهندگان خدمت و بالا بردن کیفیت خدمات طراحی شده است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آگاهی بیماران بستری در بیمارستان­های آموزشی شهر یزد از منشور حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مناسب در سال 1390 بود.

مواد و روش­ ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می­باشد که به صورت مقطعی در سال 1390 انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل بیماران بستری در بیمارستان­های آموزشی شهر یزد بود که از بین آنها تعداد 320 نفر به عنوان نمونه به صورت طبقه­ای- تصادفی انتخاب شدند. جمع­آوری اطلاعات توسط پرسشنامه سه قسمتی استاندارد که شامل مشخصات فردی پاسخگو، حقوق بیمار و نظرسنجی از بیماران می­باشد، و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از  آزمون­های آماری کای اسکوئر و فیشر انجام شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد که میزان آگاهی بیماران از حیطه­های منشور حقوق بیمار در سطح ضعیفی بوده است به طوری که  7/67درصد از بیماران در حیطه حق دسترسی به خدمات درمانی، 3/71درصد در حیطه حق رضایت آگاهانه؛ 7/64 درصد در حیطه حق آزادی بیماران و 7/44درصد در حیطه حق محرمانه ماندن اطلاعات از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند و تنها 88درصد از بیماران در حیطه آگاهی از فرایند درمان، آگاهی بالایی را برخوردار بوده­اند.

نتیجه­ گیری: ارائه برنامه­های آموزشی، نصب منشور حقوق بیمار در قسمت­های مختلف بیمارستان و اطلاع­رسانی به بیماران در زمینه حقوقشان می­تواند گام مؤثری در جهت ارتقاء آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patients' Awareness about the Patients’ Rights Legislation: A Case Study in Educational Hospitals of Yazd city, 2011

نویسندگان [English]

  • M Ranjbar Ezzatabadi 1
  • N Baghian 2
  • A Dehghani Tafti 3
چکیده [English]

Introduction: Patients’ rights legislation is designed to improve the communication between patients and the health care providers, which enhances the quality of service. The purpose of this study was to survey the awareness of patients hospitalized in the educational hospitals of Yazd city about patients’ rights legislation and providing appropriate strategies.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2011. The study population included patients hospitalized in the educational hospitals of Yazd city. Three hundred twenty people were selected as the sample with stratified random sampling. Data collection was done through a standard three-part questionnaire that included demographic information, patients' rights and  interview with the patients. Data analysis was done using Chi-square and Fisher by  SPSS 16 software.

Results: Results showed that patients 'awareness about patients’ rights legislation in hospitals was at a low level, so that in the area of ​​access to health care (67.7% of patients) The area of informed consent (71.3% of patients), In the area of ​​freedom (64.7% of patients) and the area of the right to confidentiality (44.7% of patients) had poor knowledge Only within  the area of the knowledge of the treatment process the patients had good knowledge (88%).

Conclusion: Providing educational programs, installation of patients’ rights legislation in different parts of the hospital and informing the patients about their rights in the hospital can be effective steps for improving the patient's awareness about patients’ rights legislation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patients\' awareness
  • Patients\' awareness
  • Patients\' awareness
  • Patients’ rights legislation
  • Educational hospitals