فراوانی آلودگی انگلی روده‌ای در متصدیان تهیه مواد غذایی شهر قم، سال 1393

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران،

2 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری­های انگلی از مهم­ترین بیماری­های عفونی و یکی از مشکلات بهداشتی بسیاری از جوامع می‌باشند. در این میان شاغلین در مراکز تهیه مواد غذایی در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی، می‌توانند نقش مهمی در انتقال  عفونت‌های انگلی داشته باشند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی آلودگی انگلی روده‌ای در متصدیان تهیه مواد غذایی شهر قم در سال 1393 انجام گرفت.

مواد و روش ­ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده که فراوانی انگلی در متصدیان تهیه مواد غذایی شهر قم در سال 1393بررسی شد.

تمام متصدیان برای دریافت کارت بهداشتی نیاز به آزمایشات انگلی دارند که نتایج آنها در دفاتر ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون آماری کای دو و T-Test  تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: از 2925 نمونه مورد بررسی در 112 نمونه (82/3 درصد) آلودگی انگلی مشاهده شد. از نمونه‌های مثبت 101 مورد (17/90 درصد ) مربوط به تک‌یاخته‌ها و 11 نمونه (83/9 درصد) مربوط به کرم‌های روده‌ای بود. بیشترین آلودگی انگلی مربوط به ژیاردیا و آنتاموباکلی و کمترین آلودگی انگلی مربوط به همینولوپیس نانا بود. همچنین بین سطح سواد و میزان آلودگی انگلی رابطه معنی‌دار مشاهده گردید(003/0p= ). اما بین نوع کسب و میزان آلودگی به انگل‌های روده‌ای اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. 

نتیجه‌گیری: نتایج، بیانگر آلودگی تعداد کمی از متصدیان تهیه مواد غذایی به انگل­های روده‌ای بود. بنابراین لازم است کنترل­های بهداشتی بیشتر شده و در این راستا، تداوم و گسترش آموزش در ارتقای سطح سلامت این افراد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Intestinal Parasites among the Food Handlers in the City of Qom, 2014

نویسندگان [English]

  • D Balarak 1
  • M 2
  • H Ansari 3
چکیده [English]

Introduction: Parasitic diseases are among the most important infectious diseases and are considered to be a health issue in many communities. Food handlers could be responsible in the transmission of the parasites due to poor sanitation and lack of observing health principles.  This study was conducted to determine the prevalence of intestinal parasites in food handlers in the city of Qom in 2014.

 Material and Methods:  In this descriptive study the prevalence of parasites in the food handlers of Qom was investigated.  All the food handlers are required to undertake parasite tests in order to receive the health permit. The results of these tests were registered and evaluated. The data were interpreted and analyzed through SPSS 18 software and chi-square and T-Tests.

Results: Parasitic infection was observed in 112 (3.85%) out of 2925 samples. The positive samples of 101 (%90.17) samples were related to protozoan, and 11 (%9.83) samples were helminthes. Most of the parasitic infection was related to Giardia and Entamoeba coli. The lowest sample belonged to Hymenolepis nana. There was a statistical significance relationship between the educational level and parasitic infection rate (p=0.0032). However, the statistical significance relationship could not be observed between the type of food business and the extent of intestinal parasites  

Conclusion: The results indicated a low number of food suppliers to have intestinal parasites. However, it is necessary to increase the hygienic controls that would lead to the health promotion of the food suppliers through continued education and workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Intestinal Parasites
  • Food handlers
  • Qom