بررسی عزت‌نفس و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده‌های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392

نویسندگان

1 انشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 ، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

5 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عزت نفس ارزشیابی پایدار و ثابت از خود تلقی می­شود و از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین عزت­نفس در بین دانشجویان دانشکده­های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد.

مواد و روش ­ها: در یک مطالعه مقطعی با رویکرد  توصیفی– تحلیلی360 نفر از دانشجویان که به صورت سرشماری  وارد مطالعه شده بودند، پرسشنامه عزت­نفس"کوپراسمیت" به همراه برخی از متغیرهای جمعیت­شناختی را تکمیل کردند.
داده­های جمع­آوری شده  با استفاده از نرم افزار SPSS17  و  با آزمون­های آماری غیرپارامتری، ضریب همبستگی اسپرمن و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی­داری  05/0 در نظر گرفته شد.

یافته­ ها:  1/83% زن و 4/81%  افراد مجرد بودند. از نظر رشته تحصیلی بیشترین تعداد مربوط به رشته بهداشت عمومی6/25%  بود و 8/87%  دانشجویان مهمترین علت ورود به دانشگاه را علاقه به ادامه تحصیل ذکر کردند. میانگین نمرات عزت نفس کلی دانشجویان مورد بررسی12/7 ±91/35 با دامنه49- 9 بود . در کل، 332 (2/92%) دارای عزت نفس بالا بودند . نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک مشخص کرد که متغیرهای زندگی با خانواده و علاقمندی به ادامه تحصیل پیش­بینی­کننده­های سودمند برای عزت نفس بالا بودند(05/0p&le).

نتیجه ­گیری: در پژوهش حاضر سطح  عزت­نفس اکثریت دانشجویان مورد بررسی بالا بود. علاقه­مندی به ادامه تحصیل و زندگی با خانواده از عوامل مؤثر بر افزایش عزت­نفس بود. توصیه می شود تلاش در جهت افزایش عزت­نفس، به صورت پایدار مورد توجه قرار گیرد، تا به عنوان یک مشخصه شخصیتی در برخورد با مشکلات به سازگاری بهتر دانشجویان  کمک کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-Esteem and Some of its Influencing Factors Among College Students of Health and Paramedic Schools of Golestan University of Medical Sciences in 2013

نویسندگان [English]

  • S Graylou 1
  • KH Saeidinia 2
  • A Charkazi 3
  • N Sadat Seyyedghasemi 3
  • M Ghanbari 4
  • M Latifi 5
چکیده [English]

Introduction: Self-Esteem is a durable and stable evaluation of one's self and has been the subject of many researches of the recent decades. The aim of the current study was the self-esteem assessment among college students of health and paramedic schools of Golestan University of Medical Sciences in 2013-14 academic years.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 360 college students who were recruited through census completed the Copper Smith Self-Esteem questionnaire along with selected demographic variables. Gathered data were entered in SPSS 17 and were analyzed using non parametric, spearman rank correlation, and binary logistic regression tests. Alpha level was considered significant at 0.05.

Results: Eighty-three point one percent were females and 81.4% were unmarried. Based on the study majors, 25.6% were studying in public health and 87.8% mentioned that they had chosen their majors in order to continue their educations. The mean score and SD of self-esteem was 35.91±7.12 ranging from 9-49. In General, 332 people (92.2%) had high levels of self-esteem. Binary logistic regression revealed that living with family and enjoying studying in the university were the best predictors of high self-esteem (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selfesteem
  • Selfconcept
  • Students