ارتباط عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی با شاخص توده بدنی در سالمندان کاشان، سال1393

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. ایران

2 مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اورژانس گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان. ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مرکز تحقیقات پرستاری تروما، کاشان. ایران

4 مرکز تحقیقات پرستاری تروما، کاشان .ایران

چکیده

مقدمه: برخورداری از شاخص توده بدنی مناسب در سالمندان وابسته به فعالیت جسمانی است. عوامل زیادی از انجام سطح مطلوب فعالیت جلوگیری می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی با شاخص توده بدنی در سالمندان کاشان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی است که بر روی400 سالمند بالای60 سال در سال1393 انجام شد. روش نمونه ­گیری چند مرحله‌ای سهمیه‌ای بر حسب جنس و تعداد سالمندان تحت پوشش پایگاه‌های بهداشتی شهر کاشان بود. شرکت­کنندگان از لحاظ سطح شاخص توده بدنی و پرسشنامه استاندارد تعیین منافع و موانع فعالیت ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، اسپیرمن، ضریب اتا و رگرسیون رتبه‌ای (Ordinal Regression ) تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد 294 نفر (6/73٪) از سالمندان دارای شاخص توده بدنی اضافه وزن و چاقی بودند. متوسط شاخص توده بدنی 1/3±01/27 کیلوگرم بر متر مربع و متوسط امتیاز عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی سالمندان 53/6±3/32 بود. بیشترین فاکتور بازدارنده فعالیت مربوط به نداشتن مکان مناسب برای فعالیت جسمانی بود. نتایج آزمون مجذور اتا بین میانگین شاخص توده بدنی سالمندان شهر کاشان با عوامل بازدارنده نداشتن وقت کافی (02/0=p)، بالا بودن سن (03/0=p)، بالا بودن وزن (04/0=p)، ایجاد خستگی (04/0=p)، نداشتن مشوق فعالیت (001/0=p)، نداشتن مکان مناسب (005/0=p) و بی­فایده بودن فعالیت جسمانی (016/0=p) ارتباط معنی­ داری نشان داد.

نتیجه­ گیری: براساس یافته‌های پژوهش با پیگیری‌های مناسب و آماده سازی مکان‌های ورزشی مورد نیاز سالمندان، در مراکز بهداشتی درمانی می‌توان از بالا رفتن شاخص توده بدنی پیشگیری نمود.

 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Relationship Barrier Factors Physical Activity and Body Mass Index Levels in Kashan elderly, 2014

نویسندگان [English]

  • Z Khalili 1
  • A Sadrollahi 2
  • M Hosseinian 3
  • N Masoudi 4
چکیده [English]

Introduction: The appropriate body mass index and balanced weight in elderly were dependent to physical activity. Many factors prevent adequate level of physical activities. The current study aimed to survey the relationship between barrier factors to physical activity and body mass index levels in Kashan elderly.

Material & Methods: This descriptive study was conducted on 400 elderly people ages 60 years. Multistage quota sampling base on gender and number covered elderly in health situation. The body mass index، and Exercise Benefits/Barriers Scale survey was used to gather the data. Data was analyzed using descriptive statistics, such as Kolmogorov-Smirnov test، spearman and Eta correlation coefficient test and ordinal regression was used for the data analysis.

Results: The results indicated that 294 elderly individuals (73.6%) had overweight and obesity body mass index level. The average body mass index of elderly was 27.01±3.1 kg/m2. The mean barrier factors for physical activity score was 32.3±6.53. The most barrier factors according to BMI was related to lack of appropriate facilities for conducting physical activities. The result of Eta test showed a significant relationship between body mass index levels and barrier factors of not having enough time (p=0.02), elderliness (p=0.03), being overweight (p=0.04), fatigue (p=0.04), lack of supportive activities (p=0.001), lack of appropriate facilities for conducting physical activity (p=0.005) and futility of physical activity (p=0.016).

Conclusion: based on the results with appropriate follow-up methods in the healthcare centers and providing sports space facilities needed for the elderly، increasing BMI in the elderly can be prevented.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body mass index
  • aging
  • physical activity
  • Barrier factors