اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجانی بر علائم ترس از ارزیابی مثبت نوجوانان پسر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

نویسندگان

1 اداره بهزیستی شهرستان آمل، آمل، ایران

2 آموزش و پرورش شهرستان آمل، آمل، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی از جمله اختلال­های اضطرابی است که در آن اضطراب در برخی موقعیت­های معین و یا در برابر اشیای خاصی (خارج از وجود بیمار) بروز می­کند که اغلب خطرناک نیستند. در نتیجه، فرد از این موقعیت­ها و اشیا به‌طور جدی اجتناب نموده، یا با اضطراب شدید آن‌ها را تحمل می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجانی بر علائم ترس از ارزیابی مثبت در نوجوانان پسر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود.

مواد و روش­ ها: روش پژوهش آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. نمونه­ای به حجم 20 نفر (بر اساس پیشینه پژوهشی) از نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی از بین دانش­آموزان پسر سال اول دبیرستان دوره دوم شهر آمل به‌صورت نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله ­ای انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) جایگزین شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه بالینی، مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان و کودکان Liebowitz و ترس از ارزیابی مثبت Weeks و همکاران جمع‌آوری شد. گروه آزمایش تحت 7 جلسه درمان تنظیم هیجانی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله­ای دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. 

یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه پس از اعمال آموزش راهبردهای تنظیم هیجان در علائم ترس از ارزیابی مثبت در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (012/0>p).

نتیجه ­گیری: آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی می­تواند باعث کاهش ترس از ارزیابی مثبت دانش آموزان پسر مبتلا به هراس اجتماعی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotional Regulation Strategies Training for Fear of Positive Evaluation of male Adolescences Suffering from Social Phobia Disorder

نویسندگان [English]

  • A Ghasempour 1
  • A Fallah 2
چکیده [English]

Introduction: Social phobia disorder is considered among the anxiety disorders in which anxiety appears in certain situations or against special non threatening objects. As a result, the person avoids these situations or objects completely or endures them with intense anxiety. The present study was conducted to investigate the efficacy of emotional regulation strategies training on reduction of fear of positive evaluation of male adolescence students suffering from social phobia disorder.

Materials and Methods: This study was a experimental with pretest-posttest design. From Twenty male adolescence tenth graders suffering from social phobia disorder were selected through multistage cluster sampling, and were randomly placed into two groups of experiment (10 persons) and control (10 persons). The data collection included clinical interview, Liebowitz Scale for Children and Adolescents Social Anxiety and The Fear of Positive Evaluation Scale of Weeks. 7 sessions of emotional regulation strategies training were implemented for the experimental group. The control group received no intervention. Data were analyzed using SPSS software version 16 and ANOVA.

Results: The results indicated that there was a significant difference between the two groups after the emotional regulation strategies training for the students suffering from social phobia disorder (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional regulation strategies training
  • Social phobia disorder
  • fear of positive evaluation