کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری ترمینال غرب تهران در سال 1393

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 مرکز پژوهش‌های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه، پژوهشکده کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 ،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

5 واحد مبارزه با بیماری‌ها، شبکه بهداشت و درمان چالدران، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: رانندگی یکی از مشاغل مهم و پر استرس در جامعه است و توجه به وضعیت سلامتی رانندگان ضروری می­باشد. هدف این مطالعه بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و عوامل موثر بر آن در رانندگان اتوبوس­های بین شهری پایانه مسافربری غرب تهران بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی- توصیفی 422 نفر از رانندگان شاغل در پایانه مسافربری غرب تهران به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHOQOL-BREF)) استفاده شد. جهت آنالیز اطلاعات از آزمون­های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

یافته ­ها: میزان پاسخ­دهی، 6/98 درصد بود. براساس نتایج آزمون تی مستقل بین وضعیت بیماری با هیچ یک از ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط) رابطه آماری معنی­داری مشاهده نگردید، اما بین وضعیت مسکن با تمام ابعاد کیفیت زندگی به غیر از بعد روابط اجتماعی رابطه آماری معنی­داری مشاهده شد (05/0p<). مطابق با نتایج آزمون آنالیز واریانس یک­طرفه، بین سطح تحصیلات و سابقه کار با بعد روابط اجتماعی رابطه آماری معنی­داری مشاهده گردید (05/0p<).

نتیجه­ گیری: نتایج مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی رانندگان در بعد روابط اجتماعی آسیب­پذیرتر از سایر ابعاد است. علاوه بر آن سطح تحصیلات، سابقه کار و وضعیت مسکن می­تواند برکیفیت زندگی آنان تأثیرگذار باشد، لذا برنامه‌ریزی‌ و اجرای مداخلات منظم جهت بهبود کیفیت زندگی در رانندگان ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Health-Related Quality of Life and its effective factors on the Intercity Bus Drivers of the West Terminal of Tehran in 2015

نویسندگان [English]

 • T Babazadeh 1
 • M.H Taghdisi 2
 • Y Sherizadeh 3
 • H Mahmoodi 4
 • E Ezzati 3
 • H Rezakhanimoghaddam 1
 • M Banaye Jeddi 5
1 Student Research Committee, faculty of Public Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Community Based Participatory Research Center, Iranian Institute for Reduction of High-Risk Behaviors, Tehran, Iran
3 of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Student Research Committee, faculty of Public Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
5
چکیده [English]

Introduction: Driving is one of the most important jobs in the community and attention to the health of the drivers is essential. Therefore, this study aimed to assess the Health-Related quality of life and its influencing factors on the intercity drivers employed in the West Terminal of Tehran.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 422 employed drivers of the west terminal were randomly selected for participation in the study. World Health Organization Quality of Life Questionnaire)WHOQOL-BREF) was used for data collection. SPSS20 statistical software, independent t test and ANOVA were used for data analysis.

Results: The response rate was 98.6 per cent. Based on the results of the independent t test a statistically significant association was not observed between the disease condition and the four dimensions of quality of life (physical health, psychological health, social relationships and environment health) (P>0.05). A statistically significant association between the housing status with all the quality of life dimensions other than the social relations was observed (P<0.05). Based on the ANOVA test there was a statistically significant association between education and work experience with the social relationships domain (P<0.05).

Conclusion:  The study results indicated that the quality of life of the drivers in the social relations domain is more vulnerable than the other domains. In addition, the level of their education, work experience and housing status could be effective factors on the quality of life, so planning and implementation of systematic interventions is essential to improve the quality of life of the drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life
 • Drivers
 • Intercity Bus
 1. Zhao J, Li Y, Wu Y, Zhou J, Ba L, Gu X, et al. Impact of different contraceptive methods on quality of life in rural women of the Jiangsu province in China. Contraception 2009;80(2):180-6.
 2. Mansoorian M, BehnamPoor N, Kargar M. health related Quality of life in Gorgan University of medical sciences students. J Gorgan Univ Med Sci  2006;10:16-25. [Persian]
 3. Makvandi M, Zamani M. the survey of Quality of life and its domains in Ahvaz Islamic Azad university students.  The survey of Quality of life and its domains in Ahvaz Islamic Azad university students. Journal of Jontashapir 2012; 2(4): 191-200. [persian]
 4. Nejati V, Ashayeri H. Health related quality of life in the elderly in Kashan . Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2008; 14(1): 56-61. [Persian]
 5. Hosseini SH, Rajabzadeh R. khakshour A, Rezazadeh J ,Almasi Hashiani A and Haresabadi M. Health-related quality of life in students of North khorasan University of medical Sciences. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2013; 5(Student Research Committe Supplementary):1121-7. [Persian]
 6. Steg L, Gifford R. Sustainable transportation and quality of life. Journal of transport geography 2005;13(1):59-69.
 7. Ghasemi SR, Rjabi Gilan N, Reshadat S. The Survey of Health-Related Quality of Life in Kermanshah Rural Women and Some Related Factors. J Mazand Univ Med Sci 2014;24(109):186-94. [ Persian]
 8. Sabbah I, Drouby N, Sabbah S, Retel-Rude N, Mercier M. Quality of life in rural and urban populations in Lebanon using SF-36 health survey. Health and quality of life outcomes 2003;1(1):1-14.
 9.  Hajiamini Z, Cheraghalipoor Z, Ebadi A, Azad E, Tadrisi D, Sanaeinasab H. Evaluate the frequency occupational stress on drivers in Tehran. Journal of Entezami Management Studies 2010; 5(1): 118-30.[persian]
 10. Gill PE, Wijk K. Case study of a healthy eating intervention for Swedish lorry drivers. Health Education Research 2004;19(3):306-15.
 11. Wong CK, Fung CS, Siu S-C, Wong K-W, Lee K-F, Lo YY, et al. The impact of work nature, lifestyle, and obesity on health-related quality of life in Chinese professional drivers. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2012;54(8):989-94.
 12. Bigert C, Gustavsson P, Hallqvist J, Hogstedt C, Lewné M, Plato N, et al. Myocardial infarction among professional drivers. Epidemiology 2003;14(3):333-9.
 13. Szeto GP, Lam P. Work-related musculoskeletal disorders in urban bus drivers of Hong Kong. Journal of occupational rehabilitation 2007;17(2):181-98.
 14. Sadeghi N, Habibi E. The survey of relation between Musculoskeletal Disorders and Anthropometric Indices in the bus drivers in Isfahan. Iran Occupational Health 2009;6(1):6-14.[Persian]
 15. Amiri S, Hajfiroozabadi M, Bahrami Babaheidari T, Sadati L. Survey of Quality of Life and Influencing Factors in Alborz University of Medical Sciences Staff.Alborz University Medical Journal 2014; 3 (1) :18-22.[Persian]
 16. Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Quality of life Research 2004;13(2):299-310.
 17. Izutsu T, Tsutsumi A, Islam MA, Matsuo Y, Yamada HS, Kurita H, et al. Validity and reliability of the Bangla version of WHOQOL-BREF on an adolescent population in Bangladesh. Quality of Life Research 2005;14(7):1783-9.
 18. Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM, Martin M. Validation of the United States' version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. Journal of clinical epidemiology 2000;53(1):1-12
 19. Hwang H-F, Liang W-M, Chiu Y-N, Lin M-R. Suitability of the WHOQOL-BREF for community-dwelling older people in Taiwan. Age and ageing 2003;32(6):593-600.
 20. Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 2006;4(4):1-12. [Persian]
 21. Nedjat S, Montazeri A, Holakouie K, Mohammad K, Majdzadeh R. Psychometric properties of the Iranian interview-administered version of the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF): a population-based study. BMC Health Services Research 2008; 8(1):1-7.
 22. Khoshemehri G, Kaviani M, Asmari M, Rajabian H, Naserkhaki V.  Comparison of quality of life in elderly men and women living in nursing homes Alborz Province using the World Health Organization Quality of Life Questionnaire. Journal of Alborz Medical Sciences 2012; 1(2): 19-24.[Persian]
 23. Shams AN, Mohsenpour B, Ghaderi E, Rezaei F, Delavari AR. Qualityof lifein 15-64 yearsold people in Kurdistanprovince, westernpart of Iran. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health 2010; 12(45): 448-56. [Persian]
 24. Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F. The Quality of Life Among Rural Elderlies; A Cross-sectional Study. Iranian Journal of Ageing 2011;6(20): 38-46. [Persian]
 25. Zagozdzon P, Kolarczyk E, Marcinkowski JT. Quality of life and rural place of residence in Polish women-population based study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2011;18(2): 429-32.
 26. Rafati N, Montazeri A. Quality of life among Kahrizak charity institutionalized elderly people. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 2005;3(2):67-75. [Persian]
 27. Vahdaninia MS, Gashtasebi A, Montazeri A. Health Related Quality of Life in the Elderly. Payesh 2006; 5(1): 113-20. [Persian]
 28. Hekmatpour D, Jahani F, Behzadi F. Study the quality of life among elderly women in Arak. Arak Medical University Journal  2014; 17(83): 1-8. [Persian]
 29. Khorsandi M, Jahani F, Rafiei M, Farazi A. Health-related quality of life in staff and hospital personnel of Arak University of Medical Sciences in 2009. Arak Medical University Journal 2010;13(1):40-8.[Persian]
 30. Dehghannyieri N, Salehi T, Asadinoghabi A. Assessing the quality of work life, productivity of nurses and their relationship. Iranian Journal of Nursing Research 2008;3(9):27-37. [Persian]
 31. Atoof F, kogaiebidgoli A, Mehmandoost S and Sabery M. Quality of life and its related factors among nurses in Kashan Shahid- Beheshti hospital. Journal of Clinical Research in paramedical Science 2013; 2(3): 147-55. [Persian]
 32. Arslantas D, Ünsal A, Metintas S, Koc F, Arslantas A. Life quality and daily life activities of elderly people in rural areas, Eskişehir (Turkey). Archives of Gerontology and Geriatrics 2009;48(2):127-31.
 33. Giannouli P, Zervas I, Armeni E, Koundi K, Spyropoulou A, Alexandrou A, et al. Determinants of quality of life in Greek middle-age women: A population survey. Maturitas 2012;71(2):154-61.
 34. Schultz AA, Winstead-Fry P. Predictors of quality of life in rural patients with cancer. Cancer Nursing 2001;24(1):12-9.
 35. Navidian A, Mofrad P. Quality of Life of Patients with Pulmonary Tuberculosis During Treatment Course. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012;22(93):112-22. [Persian]