رابطه بین کیفیت زندگی و فاکتورهای فردی در مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی سیدالشهدا اصفهان در سال 1392

نویسندگان

1 گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 گروه داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران(

چکیده

مقدمه: معیار کیفیت زندگی به عنوان شاخصی جهت اثربخشی درمان و مراقبت­ها از سوی تیم درمان مورد استفاده قرار می­گیرد، شناخت عوامل فردی مرتبط با کیفیت زندگی لازمه ارتقاء مراقبت منحصر به فرد برای بیماران مبتلا به سرطان سینه می­باشد. این پژوهش با هدف تعیین سطح کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با فاکتورهای فردی انجام گرفته است.

مواد و روش ­ها: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی150زن مبتلا به سرطان سینه تحت شیمی درمانی می­باشد. داده­ها از طریق پرسشنامه دو بخشی(مشتمل بر  بخش فاکتورهای فردی و بخش کیفیت زندگی در 4 بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی) که روایی و پایایی (با آلفا کرونباخ 8/0) آن مورد تأئید قرار گرفته  بود، جمع­آوری گردید،  تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های ارتباط سنجی (اسپیرمن و پیرسون)، مجذور کای و Anova انجام گرفت.

یافته­ ها: میانگین نمره کلی کیفیت زندگی 85/44 ±239 06/239( 85/44 SD=) که در سطح متوسط می­باشد. بالاترین سطح کیفیت زندگی در بعد روانی61/103 و پایین ترین آن مربوط به بعد اجتماعی 46/36 است  بعد جسمانی، روانی و اجتماعی کیفیت زندگی با سن و سن هنگام تشخیص و بعد معنوی یا تگرش به خود معنوی و وجود بیماری زمینه ای ارتباط معناداری داشت(p<0.05).

نتیجه­ گیری: وجود ارتباط بین برخی فاکتورهای فردی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی در نمونه­های این مطالعه نشان می­دهد که در ارائه مراقبت منحصر به فرد در بیماران مبتلا به سرطان سینه، نمره کلی کیفیت زندگی نباید به جای توجه به ابعاد مختلف آن ملاک قضاوت در مورد چگونگی ارائه خدمات باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between Quality of Life and Individual Factors in the Patients with Breast Cancer in SeiedAlshohada Hospital in Isfahan in 2013

نویسندگان [English]

 • H Shahsavari 1
 • P Matory 2
 • Z Zare 3
1 Faculty of Nursing and midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Faculty of Nursing and midwifery, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran.
3 Faculty of Nursing and midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The index of Quality of Life is used by health care providers for assessing the outcomes of their interventions. Identifying the affecting factors of quality of life is central for individualizing of nursing care. The aim of the current study was to estimate the quality of life and its correlation with individual factors in the Iranian patients with breast cancer.

Materials and Methods: This correlation study was conducted on 150 women with breast cancer going under chemotherapy (with or without radiotherapy). The data were gathered via the Quality of Life questionnaire including physical, psychological, social, and spiritual dimensions and the individual factors questionnaire. Correlation tests (spearman and Pearson) K2 and ANOVA were used to analyze the data.

Result: The mean score of quality of life was 239.06±44.85 which is considered to be a moderate level. The highest and lowest scores were in spiritual (103.61) and psychological (36.46) dimensions respectively. There was a significant correlation between the physical, psychological, and social dimensions with age and the age of diagnosis, and spiritual dimensions and the different individual factors and having background diseases p
Conclusion: the correlation between given individual factors and some dimensions of quality of life revealed that in delivering health care to the patients with breast cancer, total score of quality of life should not be the only criterion for judging about the outcomes of interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life
 • breast cancer
 • Chemotherapy
 1. Matory P, Mehrzad V, Dehghan M. Investigation of the Effects of Therapeutic Touch on Intensity of Anticipatory and Acute Induced-Nausea in Breast Cancer Women undergoing chemotherapy in Isfahan. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 2013;3(3):585-94.[Persian]
 2. Shahsavari H, Matory P, Zare Z, Taleghani F, Kaji MA. Effect of self-care education on the quality of life in patients with breast cancer. Journal of Education and Health Promotion 2015;4(1):70.
 3. Bloom JR, Stewart SL, Chang S, Banks PJ. Then and now: quality of life of young breast cancer survivors. Psycho-oncology 2004;13(3):147-60.
 4. Cruickshank S, Kennedy C, Lockhart K, Dosser I, Dallas L. Specialist breast care nurses for supportive care of women with breast cancer. The Cochrane Library 2008; 23(1):25-30.
 5. Vanaki Z, Matourypour P, Gholami R, Zare Z, Mehrzad V, Dehghan M. Therapeutic touch for nausea in breast cancer patients receiving chemotherapy: composing a treatment. Complementary Therapies in Clinical Practice 2016;22:64-8.
 6. Yarbro CH, Wujcik D, Gobel BH. Cancer nursing: Principles and practice.7th ed.Boston: Jones & Bartlett Publishers; 2010:25-55.
 7. Phipps WJ, Monahan FD, Sands JK, Marek JF, Neighbors M. Medical-surgical nursing: health and illness perspectives. 7th ed. Philadelphia: Mosby; 2003:12-76.
 8. Brunner LS, Smeltzer SCC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing.12nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010: 14-198.
 9. Härtl K, Janni W, Kästner R, Sommer H, Strobl B, Rack B, et al. Impact of medical and demographic factors on long-term quality of life and body image of breast cancer patients. Annals of oncology 2003;14(7):1064-71.
 10. ShafiPor V, Shafi Por L, Jafary H. Effect of rehabilitation heart plan on quality of life on Myocardial infarction patiients. Arak Medical scientific university journal 2011;14(5): 34-42. [Persian]
 1. López-Jornet P, Camacho-Alonso F, López-Tortosa J, Tovar TP, Rodríguez-Gonzales MA. Assessing quality of life in patients with head and neck cancer in Spain by means of EORTC QLQ-C30 and QLQ-H&N35. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2012;40(7):614-20.
 1. Cui Y, Shu X-O, Gao Y, Cai H, Wen W, Ruan Z-X, et al. The long-term impact of medical and socio-demographic factors on the quality of life of breast cancer survivors among Chinese women. Breast cancer research and treatment 2004;87(2):135-47.
 2. Heydarnejad M, Hassanpour DA, Solati DK. Factors affecting quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy. African health sciences 2012;11(2): 266-70.
 3. Fakhri A, Pakseresht S, Haghdost M, Talae A. Rashidi Zad D. Investigation correlation social support and depression in breast cancer patients in educational hospitals of Ahvaz medical science university. Calculation Research J 2008;6(2): 223-8. [Persian]
 4.  Schultz AA, Winstead-Fry P. Predictors of quality of life in rural patients with cancer. Cancer Nursing  2001;24(1):12-9.
 5. Khajeaminian MR.(dissertation). Investigation of exercise on quality of life of breast cancer women in Seied Alshohada hospital in 2007.Isfahan: Isfalan medical scientific university;2007: 23-88. [Persian]
 6. Arndt V, Merx H, Stürmer T, Stegmaier C, Ziegler H, Brenner H. Age-specific detriments to quality of life among breast cancer patients one year after diagnosis. European Journal of Cancer 2004;40(5):673-80.
 7. Mkanta WN, Chumbler NR, Richardson LC, Kobb RF. Age-related differences in quality of life in cancer patients: a pilot study of a cancer care coordination/home-telehealth program. Cancer nursing 2007;30(6):434-40.
 8. DiSipio T, Hayes S, Newman B, Janda M. What determines the health‐related quality of life among regional and rural breast cancer survivors? Australian and New Zealand journal of public health 2009;33(6):534-9.
 9. Cimprich B, Ronis DL, Martinez‐Ramos G. Age at diagnosis and quality of life in breast cancer survivors. Cancer practice 2002;10(2):85-93.
 10. Rozenberg S, Antoine C, Carly B, Pastijn A, Liebens F. Improving quality of life after breast cancer: prevention of other diseases. British Menopause Society Journal 2007;13(2):71-4.
 11. Yun YH, Kim SH, Lee KM, Park SM, Kim YM. Age, sex, and comorbidities were considered in comparing reference data for health-related quality of life in the general and cancer populations. Journal of clinical epidemiology 2007;60(11):1164-75.
 12. Baljani E, Khashabi J, Amanpour E, Azimi N. Relationship between spiritual well-being, religion, and hope among patients with cancer. Hayat  2011;17(3):27-37. [Persian]
 13. Hopwood P, Haviland J, Mills J, Sumo G, Bliss JM. The impact of age and clinical factors on quality of life in early breast cancer: an analysis of 2208 women recruited to the UK START Trial (Standardisation of Breast Radiotherapy Trial). The Breast 2007;16(3):241-51.
 14. King M, Kenny P, Shiell A, Hall J, Boyages J. Quality of life three months and one year after first treatment for early stage breast cancer: influence of treatment and patient characteristics. Quality of Life Research 2000;9(7):789-800.
 15. Leedham B, Ganz PA. Psychosocial concerns and quality of life in breast cancer survivors. Cancer investigation 1999;17(5):342-8.
 16. Mardani H. Shahraki Vahed A. Corrolation Psychological health and quality of life in cancer patients. Yazd medical science university 2008;18(2): 111-7. [Persian]
 17. Parker PA, Baile WF, Moor Cd, Cohen L. Psychosocial and demographic predictors of quality of life in a large sample of cancer patients. Psycho‐Oncology 2003;12(2):183-93.
 18. Julkunen J, Gustavsson-Lilius M, Hietanen P. Anger expression, partner support, and quality of life in cancer patients. Journal of psychosomatic research 2009;66(3):235-44.
 19. Shaban M, Monjamed Z, Mehran A, Hasanpour Dehkordi A. The relation between the cancer characteristics and quality of life in the patients under chemotherapy. Hayat 2004;10(3):79-84. [Persian]
 20. Tian J, Chen Z-C, Wu B, Meng X. Comparison of quality of life between urban and rural gastric cancer patients and analysis of influencing factors. World Journal of Gastroenterology 2004;10(20):2940-3.