تاًثیر مصرف پودر پسته وحشی بر تعدادی از متابولیت‌های بیوشیمیایی خون در افراد هایپرلیپیدمیک: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

4 - استادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی و گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش چربی خون یکی از عوامل مؤثر در ایجاد بیماری­های قلبی - عروقی است. یکی از راه­های کاهش عوارض این بیماری، استفاده از گیاهان دارویی است. بر همین اساس، هدف از این مطالعه  بررسی اثر پسته وحشی(بنه) بر لیپیدها و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در نمونه­های انسانی هایپرلیپیدمیک بود.

مواد و روش­ ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، بر روی60 نفر از افراد هایپرلیپیدمیک با تری­گلیسرید بالای mg/dl200 و کلسترول بالای mg/dl 245 انجام گردید. 30 نفر از آنها به صورت تصادفی 5/2 گرم و 30 نفر بعدی 5 گرم پودر بنه دریافت کردند. قبل از شروع مطالعه، از هر دو گروه نمونه خون به صورت ناشتا گرفته شد و سپس به افراد بسته­های مورد نظر برای مصرف روزانه به مدت دو ماه داده شد. بعد از مصرف مجدداً نمونه خون ناشتا از افراد تهیه گردید. نتایج با استفاده از  آزمون­های تی مستقل و تی زوج تجزیه و تحلیل گردید.

یافته­ ها: در هر دو گروه میزان تری­گلیسرید، کلسترول و LDL به صورت معنی­دار کاهش و میزان HDL نیز به صورت معنی­داری افزایش یافت و در مورد سایر فاکتورها بین دو گروه تفاوت معنی­داری وجود نداشت.

نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد مصرف پودر پسته وحشی می­تواند میزان تری­گلیسرید، کلسترول و LDL را کاهش و HDL را افزایش دهد. بنابراین، احتمالاً پسته وحشی می­تواند در افراد با هایپرلیپدمی خفیف مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pistacia Atlantica Powder Consumption on Some Blood Biochemical Metabolites in Hyperlipidemic Individuals: A double blind clinical trial

نویسندگان [English]

 • H Ahmadi Rad 1
 • F Hosseini 1
 • MR Hajizadeh 2
 • AR khoshdel 2
 • M Rezaeian 3
 • A Adineh poor 4
 • M Mahmoudi 5
1 MSc Student of Clinical Biochemistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Prof, Dept. of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine and Molecular Medicine Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
3 Prof, Dept of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
4 Assistant Prof, Dept. of internal medicine , and Molecular Medicine Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
5 Prof. of Clinical Biochemistry, Molecular Medicine Research Center and Dept. of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, and, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hyperlipidemia is one of the factors contributing to cardiovascular disease (CVD). One way of reducing the complications of this disease is the use of medicinal plants. Accordingly, the aim of this study was to evaluate the effect of Pistacia atlantica powder consumption on lipids and other biochemical factors in hyperlipidemic individuals.

Materials and Methods: This double blind clinical trial was conducted on 60 hyperlipidemic volunteers with blood triglycerides more than 200 mg/dl and cholesterol level over 245 mg/dl. The individuals were randomly divided into two groups, consuming 2.5 (30) and 5 gr (other 30) pistachio powder daily. Before using pistacia powder, fasting blood samples were collected from both groups then, they used pistacia atlantica for two months every day and at the end of study, fasting blood samples were collected again. Blood factors including: triglycerides, cholesterol, LDL-C and HDL-C were measured. The results were analyzed using SPSS software and p
Results: Blood triglycerides, cholesterol and LDL-C decreased significantly but the level of HDL-C increased significantly in both groups. There was no significant difference between the two groups based on the other factors.

Conclusion: According to the results of the present study, pistacia powder consumption can decrease triglyceride, cholesterol, LDL and increase HDL levels, therefore the pistacia atlantica can be useful for individuals with mild hyperlipidemia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pistacia Atlantica
 • Biochemical Metabolites
 • Hyperlipidemia
 • Clinical trial
 1. Wirztum J, Steinberg D. The hyperlipoprotenemia. Goldman L, Bennett JC cecil text book of medicine. 21st ed. Philadelphia: WB Saunders; 2000:1090.
 2. Dehghan MH, Majidpour A. Blood lipid lowering effect of metronidazole. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2005;5(3):235-40. [Persian]
 3. Álvarez R, Encina A, Hidalgo NP. Pistacia terebinthus L. leaflets: an anatomical study. Plant Systematics and Evolution 2008;272(1-4):107-18.
 4. Karami A. (dissertation). The review the status of mastic trees (Pistacia thewild) andtheir economicinterestin Ilam. the morphology and physiology Mastic(Pistacia thewild). Ilam: Ilam medical university; 2010:5. [Persian]
 5. Saeb  M, Jalaei J, Nazifi S , Mirzaei  A. studies on Effect Of Turpetine Powder on The Serum Concenteration Of Lipoproteins and Lipids Of Female Rabbits . Journal of Veterinary Research 2005;60(4):321-6 . [persian]
 6. Saeb  M,  Nazifi S , Mousavi  A, Jalaei  J . The effect of dietary wild pistachio oil on serum leptin concentration and thyroid hormones in the female rat 2008;9(4):263-74 .[Persian]
 7. Mukuddem-Petersen J, Oosthuizen W, Jerling JC. A systematic review of the effects of nuts on blood lipid profiles in humans. The Journal of nutrition 2005;135(9):2082-9.
 8. Martinez J-J. Impact of a gall-inducing aphid on Pistacia atlantica Desf. trees. Arthropod-Plant Interactions 2008;2(3):147-51.
 9. Ghanbari Niaki A, Fathi R, Shahandeh F, Yazdani M, Hajizadeh A. The effect of endurance training and Pistacia atlantica (bene) extraction on resting plasma visfatin and lipids levels in female rats. Daneshvar 2011;18(94):53-62. [persian]
 10. Heidarian E, Hajihossaini R. Jafari Dehkordy E, Omidi H.. Effects of Pistachio Nut Powder on Rat Liver Phosphatidate Phosphohydrolase and Serum Lipids and Lipoproteins Profile. Journal of Ilam university of medical sciences 2008;16(1):47-55.[Persian]
 11. Hamdan I, Afifi F. Studies on the in vitro and in vivo hypoglycemic activities of some medicinal plants used in treatment of diabetes in Jordanian traditional medicine. Journal of ethnopharmacology 2004;93(1):117-21.
 12. Mahmoodi M, Zijoud SH, Hassanshahi G, Toghroli M, Khaksari M, Hajizadeh M, et al. The effects of consumption of raw garlic on serum lipid level, blood sugar and a number of effective hormones on lipid and sugar metabolism in hyperglycemic and/or hyperlipidemic individuals——Benefit of raw garlic consumption. Advances in Biological Chemistry 2011;1(02):29-33.
 13. Kazemi T, Kashanian M, Akbari H. Effect of Dill pearl on serum lipids. Arak Medical University Journal 2006;8(3):35-41. [Persian]
 14. Sabate J, Fraser GE, Burke K, Knutsen SF, Bennett H, Lindsted KD. Effects of walnuts on serum lipid levels and blood pressure in normal men. New England Journal of Medicine 1993;328(9):603-7.
 15. Saeb M, Nazifi S, Yavari M. Studies on the effects of Turpentine oil on the serum concentration of lipids and Lipoproteins of male rabbits 2005; 7(1):1-8. [Persian]
 16. Hsu S-C, Huang C-j. Changes in liver PPARα mRNA expression in response to two levels of high-safflower-oil diets correlate with changes in adiposity and serum leptin in rats and mice. The Journal of nutritional biochemistry 2007;18(2):86-96.