بررسی اختلال در تصویر ذهنی از بدن در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد سالم

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی ، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد،ایران

2 استادیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی رفسنجان. رفسنجان،ایران

3 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد ، ایران

4 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌‌آباد،ایران

چکیده

مقدمه: اختلال تصویر بدنی در طبقه اختلال وسواس فکری– عملی و اختلالات مرتبط قرار می­گیرد که شامل توجه بیش از حد  به آسیب های جزئی در ظاهر است که  منجر به آشفتگی بیش از حد می­شود. هدف از این پژوهش بررسی میزان اختلال در تصویر ذهنی از بدن در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی وا فراد سالم است.

مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی–توصیفی است. تعداد 30 بیمار مبتلا به وسواس فکری- عملی که توسط روانشناس یا روانپزشک تشخیص داده شده بودند به صورت تصادفی ساده و 30 فرد بدون علایم وسواسی، که از نظر ویژگی­های جمعیت­شناختی، مانند وضعیت تأهل، سن و وضعیت اقتصادی با گروه بیمار همتا بودند، انتخاب شدند. از آزمون آدمک گودیناف هریس جهت نمره­گذاری نقاشی استفاده گردید. داده ها بصورت کد ویژه وارد رایانه شده و سپس برای تجزیه و تحلیل آنها از آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و آمار استنباطی از (آزمون کای دو) استفاده شد.

یافته ­ها: نتایج این مطالعه نشان داد افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی نسبت به افراد سالم از نظر فراوانی حذف عضو، وجود اشکال هندسی، وجود جزئیات، اندازه غیر عرف و تناسب غیر اعضا تفاوت معنی­داری دارند.

نتیجه گیری: بیماران مبتلا به وسواس در تصویر ذهنی از بدن دچار اختلال هستند. با استفاده از روش ارزیابی غیرمستقیم و با کمک آزمون ترسیم آدمک که یک مکانیسم برون فکنانه است می­توان به مشکلی که بیمار قادر به بیان آن نیست پی­برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mental Body Image in Dummy Paintings in Patients with Obsessive Compulsive Disorder and Healthy Individuals

نویسندگان [English]

 • F Ghazanfari 1
 • P Agha Mohammad Hasani 2
 • R Sadr Mohammadi 3
 • R Sheikhan 4
1 Assistant Prof. Dept of Psychology. Lorestan University, Khorram abad. Iran
2 Assistant Prof. Dept of Psychology, Rafsanjan Medical Universiy, Rafsanjan, Iran
3 Phd student of Psychology, Lorestan University, Khorram abad.Iran
4 Phd student of Psychology, Lorestan University, Khorram abad.Iran
چکیده [English]

Introduction: Body dysmorphic disorder falls under the category of obsessive-compulsive and is characterized by an excessive preoccupation with body, including too much attention to the organs and body parts which leads to confusion. The aim of this research was to determine body image disturbances in the paintings of obsessive compulsive disorder patients and comparing the results with healthy persons.

Materials and Methods: This was a cross sectional-descriptive study. Two groups which included 30 obsessive-compulsive disorder (OCD) patients and 30 healthy individuals were analyzed. These two groups were assimilated by some characterization such as: sex, age, marriage and job. The paintings were graded by Goodenough-Harris Drawing scale. Data were coded and entered into the computer program. The results were analyzed by descriptive and Chi-squared statistical testing.

Results: The results showed that the OCD patients group’s drawings were statistically different in Draw-a-man test from the normal group in: The frequency of removal of the existence of geometric shapes, the details, the unusual sizes and unfitness of the organs.

Conclusions: OCD patients are impaired in body image. By using a non direct assessment and the help of Draw-a-man test which is a projective mechanism, we could detect the problem that the patients cannot express.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Draw-a-man test
 • body image
 • Obsessive compulsive disorder
 1. Association D-AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5nd ed. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2013:189-639.
 2. Gunstad J, Phillips KA. Axis I comorbidity in body dysmorphic disorder. Comprehensive psychiatry 2003; 44(4):270-6.
 3. Phillips KA, Menard W, Fay C, Pagano ME. Psychosocial functioning and quality of life in body dysmorphic disorder. Comprehensive psychiatry 2005; 46(4):254-60.
 4. Phillips KA, Pinto A, Menard W, Eisen JL, Mancebo M, Rasmussen SA. Obsessive–compulsive disorder versus body dysmorphic disorder: a comparison study of two possibly related disorders. Depression and anxiety 2007; 24(6):399-409.
 5. Bienvenu OJ, Samuels JF, Riddle MA, Hoehn-Saric R, Liang K-Y, Cullen BA, et al. The relationship of obsessive–compulsive disorder to possible spectrum disorders: results from a family study. Biological psychiatry 2000; 48(4):287-93.
 6. Banfield SS, McCabe M. An evaluation of the construct of body image. Adolescence 2002; 37(146):373-93.
 7. Phillips KA, Wilhelm S, Koran LM, Didie ER, Fallon BA, Feusner J, et al. Body dysmorphic disorder: some key issues for DSM‐V. Depression and Anxiety 2010; 27(6):573-91.
 8. Sharifi HS. Theory and application intelligence and personality tests.6nd ed. Tehran Sokhan Publications; 2007:124-240.[Persian]
 9. Gelin T, Anjele MJ. Introduction to the psychology of children's drawings. Translated by Faramazi MT.2nd ed. Tehran: Tarhe Noe publishtion; 2011:41-124 .[Persian]
 10. Groth Marnat G. Handbook of psychological assessment. translate by Sharifi HS and Nikkho MR.4nd ed. Tehran: Roshd Publication ; 2012: 456-547.[Persian]
 11. Paul K. The handbook of psychological testing. 2nd ed. New York: Routledge; 2000: 279-81.
 12. Cox M, Catte M. Severely disturbed children's human figure drawings: are they unusual or just poor drawings? European child & adolescent psychiatry 2000; 9(4):301-6.
 13. Dadsetan P. The evaluation of graphical test .8nd ed. Tehran: Roshd Published; 2000:129-54. [Persian]
 14. Milne LC, Greenway P. Drawings and defense style in adults. The Arts in psychotherapy 2001; 28(4):245-9.
 15. Sahebi  MA, Pour Etemad HR, Mohammadi  MR. Indices of size and color in painting In  adolescents with bipolar disorders. Payesh Journal 2000; 3(4):191-8. [Persian]
 16. Sayadi AR, Nazer M, Khaleghi A. Evaluation of mental body image in dummy paint in patients with Schizophrenia disorder and normal persons. Journal of Andishe va Raftar 2000; 6(2):25-45.[Persian]
 17. Goodenough. Measurement of intelligence by drawing.2nd ed. New York: World book; 2002:120-250.
 18. Ganji H, Sabet M. Psychometric. 5nd ed. Tehran: Published by Savaln; 2006: 24-78. [Persian]
 19. Freilich R, Shechtman Z. The contribution of art therapy to the social, emotional, and academic adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychotherapy 2010; 37(2):97-105.
 20. Bahrami H.(dissertation). Psychological Testing Foundation Practical Techniques. Tehran: Allame Tabatabaee University; 2006:279-360.[Persian]
 21. Hrabosky JI, Cash TF, Veale D, Neziroglu F, Soll EA, Garner DM, et al. Multidimensional body image comparisons among patients with eating disorders, body dysmorphic disorder, and clinical controls: A multisite study. Body image2009; 6(3):155-63.
 22. Kay SR. Qualitative differences in human figure drawings according to schizophrenic subtype. Perceptual and motor skills. 1978; 47(3):923-32.
 23. Ghaleiha A, Zarabian MK, Haghighi M, Shirkhanlo N.Evaluation of mental body image in dummy paint in patients with major depressive disorder and non-patient persons. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2012; 3(1):23-7.[Persian]
 24. Aderka IM, Gutner CA, Lazarov A, Hermesh H, Hofmann SG, Marom S. Body image in social anxiety disorder, obsessive–compulsive disorder, and panic disorder. Body image 2014;11(1):51-6.
 25. Koch K, Reeß TJ, Rus OG, Zimmer C, Zaudig M. Diffusion tensor imaging (DTI) studies in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD): a review. Journal of psychiatric research 2014; 54: 26-35.