ارتباط بین افسردگی، اضطراب و سلامت معنوی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال 1392

نویسندگان

1 مربی، گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، خلخال، ایران

2 مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، خلخال، ایران

3 استادیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، خلخال، ایران

4 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب و افسردگی دو جنبه مهم سلامت روانی بوده و سلامت معنوی هسته مرکزی سلامتی در انسان می‌باشد. ارتباط بین سلامت روان و معنویت در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین اضطراب، افسردگی و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی  خلخال در سال1392 می­باشد.

مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی از نوع همبستگی است که بر روی 207 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال به‌صورت سرشماری انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه چهار قسمتی (اطلاعات فردی و اجتماعی، افسردگی بک، سنجش اضطراب اشپیلبرگر، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون(SWB)  بود. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که 7/33 درصد از دانشجویان به‌شدت افسرده، 90/52 درصد به‌شدت مضطرب می_باشند و 78 درصد از سلامت معنوی بالایی برخوردارند. هم‌چنین نتایج حاکی از آن بود که بین نمره کلی افسردگی با سلامت معنوی ارتباط آماری معنی‌دار معکوس وجود دارد (05/0p<) اما بین نمره کل اضطراب با سلامت معنوی ارتباط آماری معنی­دار مثبت وجود داشت (05/0 p<).

نتیجه­گیری: سلامت معنوی می_تواند میزان بروز اختلالات روانی از قبیل افسردگی و اضطراب را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، بر اساس یافته ­های مطالعه توجه به سلامت معنوی دانشجویان به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر سلامت آنان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Depression, Anxiety and Spiritual Health among Students of Khalkhal Faculty of Medicine Sciences

نویسندگان [English]

 • R EyvanBaga 1
 • Kh Nasiri 2
 • A Kamran 3
 • R Shamkhali 4
1 Academic Member, Dept. of Midwifery, Faculty of Medical Sciences Khalkhal, Ardebil University of Medical Sciences, Khalkhal, Iran.
2 Academic Member, Dept. of Medical Surgical Nursing, Faculty of Medical Sciences Khalkhal, Ardebil University of Medical Sciences, Khalkhal, Iran
3 Assistant prof. Dept Health education, Faculty of Medical Sciences Khalkhal, Ardebil University of Medical Sciences, Khalkhal,Iran
4 Bsc, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Anxiety and depression are two important aspects of mental health. Spiritual health is central to human health. The relationship between mental health and spirituality has received considerable attention in recent years. The present study examined the association between anxiety, depression and spiritual health among students in Khalkhal Faculty of Medical Sciences.

Methods: This study is a cross-sectional correlation  study, which was conducted on 207 students from the Khalkhal Faculty of Medicine Sciences in 2013. The instrument used in this study was a four-part questionnaire that included demographic information, Beck Depression Inventory, Spielberger trait anxiety inventory and Spiritual Health Assessment Questionnaire (SWB). The collected data were analyzed using SPSS/13 software and Pearson and regression tests.

Results: Results showed that 33.7 percent of students were severely depressed, 52.92 percent were extremely anxious and 78 percent of them enjoyed high spiritual health. so the results showed that there was an inverse relationship between the total score of depression and spiritual well-being (p<0/5), but there was a positive and statistically significant association with spiritual health (p<0/5).

Conclusion: the results of this study indicated that the incidence rate of mental disorders such as depression and anxiety can affect spiritual health. Therefore, based on the findings, considering the spiritual well-being of students as one of the factors affecting their health is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • depression
 • Anxiety
 • Spiritual Health
 • Students
 1. Brown GW, Andrews B, Harris T, Adler Z, Bridge L. Social support, self-esteem and depression. Psychological medicine 1986;16(04):813-31.
 2. Sadok V, Sadok B. Sumery of Psychiatry: Behavioral-Psychology Sciences Translated: Poorafkari N. 3nd ed. Tehran:Shahre ab; 2005: 124-8.
 3. Somers JM, Goldner EM, Waraich P, Hsu L. Prevalence and incidence studies of anxiety disorders: a systematic review of the literature. Canadian Journal of Psychiatry 2006;51(2):100-13.
 4. Nojomy M, Sadegy M, Rezvantalab R. Prevalence of anxiety in the high school teacher. Journal of Research 2002 ; 10(3):47-53 .[Persian]
 5. Bizzarri JV, Rucci P, Sbrana A, Gonnelli C, Massei GJ, Ravani L, et al. Reasons for substance use and vulnerability factors in patients with substance use disorder and anxiety or mood disorders. Addictive behaviors 2007;32(2):384-91.
 6. Mokhtaripoor M, Siadati SA, Amiri SH Anxiety, Depression and some of their Demographic Correlates in Students of Isfahan Medical University. Journal of Research in Behavioral Sciences 2007; 5(2): 107-12. .[Persian]
 7. WHO. Mental health: facing the challenges, Building solutions Geneva. Report from the WHO European Ministerial Conference;  2005 Nov 14-17; Copenhagen, Denmark. 2005; 56-72.
 8. Mohhamadi MR, Davodian H, Noorbala AA, Malekafzali H, Naghavi HR, Pouretemad HR An epidemiological survey of psychiatric disorders in Iran.  Clinical practice and epidemoiology in mental health. Clinical practice and epidemoiology in mental health 2005;1(16):1-8.
 9. Fathizadeh KH. (dissertation).Evaluation of the frequency of anxiety in students of Imam Ali & Imam Hasan dormitory of Iran University of Medical Sciences in 2003. Tehran :Medical faculty of Iran University of Medical Sciences;2003: 98-9. [Persian]
 10. Ildarabady E, Firouz KM, Mazloum R, Navidian A. Prevalence of depression among students of Zabol Medical School, 2002. J Shahrekord Univ Med Sci 2004;6(2):15-21.[Persian]
 11. Jahani HH, Rahimzadeh MS, Ghafelehbashi H, Sarichlou M. Investigating the mental health of the first- and last-year students of QUMS (2005). The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2008; 12 (2) :41-9. [Persian]
 12. Gasemnegad SM, Barchordary M. Frequency of anxiety and its relation with depression and other individual‎ characteristics in nursing students. Holistic Nursing And Midwifery Journal 2012;22(2):40-7. [Persian]
 13. Sarokhani D, Delpisheh A, Veisani Y, Sarokhani MT, Manesh RE, Sayehmiri K. Prevalence of depression among university students: a systematic review and meta-analysis study. Depression research and treatment 2013;2013:1-7.                                                                                                                                                        
 14. Yahaya N, Abolfathi Momtaz Y, Othman M. Spiritual well-being and mental health among Malaysian adolescents. Life Science Journal 2012;9(1):440-8. [Persian]
 15. Sadeghian E, Heidarian Pour A. Stressors and mental health status among students of Hamadan University of Medical Sciences. Hayat 2009;15(1):71-80. [Persian]
 16. Cavanagh SJ, Snape J. Educational sourcesof stress in midwifery students. Nurse Education Today 1997;17(2):128-34.
 17. Jamali F. (dissertation). Relationship of religious attitude, felling of meaningfulness and mental health among students of Tehran univrsity. Tehran: Al zahra University; 2002: 78- 90. [Persian]
 18. Omidyan M, Masomi A. Examination of religion, marriage and nativeness. Proceeding of the 3rd National Conference of Mental Health of Students; 2006 Apr 24-26; Tehran, Iran: 45-7.[Persian]
 19. Koenig HG, Mc Cllough ME, Larson DB. Hand book of Religion and Health. New York.,USA: Oxford University Press Publication, 2010.
 20. McClain CS, Rosenfeld B, Breitbart W. Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. The lancet 2003;361(9369):1603-7.
 21. Craven RF, Hirnle CJ,  Jensen SH. fandamental of nursing: human health and function. 2nd ed. New York. philadelphia: Lippincott; 2003: 123-37.
 22. Hills J, Paice JA, Cameron JR, Shott S. Spirituality and distress in palliative care consultation. Journal of Palliative Medicine 2005;8(4):782-8.
 23. Sorajjakool S, Aja V, Chilson B, Ramírez-Johnson J, Earll A. Disconnection, depression, and spirituality: A study of the role of spirituality and meaning in the lives of individuals with severe depression. Pastoral psychology 2008;56(5):521-32.
 24. Jang SJ, Johnson BR. Explaining religious effects on distress among African Americans. Journal for the Scientific Study of Religion 2004;43(2):239-60.
 25. Ghobari BB, Motavalipoor A, Hakimirad E, Habibi AM. Relationship between Anxiety and Depression and Magnitude of Spirituality in Students of the University of Tehran. Journal of Applied Psychology 2009;10(2):110-23 .[Persian]
 26. Derogatis LR, Rickels K, Rock AF. The SCL-90 and the MMPI: a step in the validation of a new self-report scale. The British Journal of Psychiatry 1976;128(3):280-9.
 27. Salarifar M, Pouretemad H. The relationship between metacognitive beliefs and anxiety and depression disorder. Yafteh 2012;13(4):29-38. [Persian]
 28. Hoseini M. (disartation). The effect of Benson relaxation education on anxiety status and digestive sign in IBS patients of Faghihi and Motahari hospitals in Shiraz university medical science. Shiraz: Shiraz University Medical Science; 2003: 45-57. [Persian]
 29. Abbasi M, Farahani-Nia M, Mehrdad N, Givari A, Haghani H. Nursing students' spiritual well-being, spirituality and spiritual care Iran J Nurs Midwifery Res 2014; 19(3):242-7.[Persian]
 30. Larijani TT, Neiestanak N, Aghajani M, Mehran A. Assertiveness and Anxiety in Midwifery & Nursing Students. HAYAT 2009;15(2):61-72.[Persian]
 31. Farahaninia M, Abbasi M, Givari A, Haghani H. Nursing students’ spiritual well-being and their perspectives towards spirituality and spiritual care perspectives. Iran Journal of Nursing. 2006;18(44):7-14. [Persian]
 32. Zorufi M. An Investigation of Mental Health and its Relation to Leaning towards Religious Practices among Students of Shabestar Azad Islamic University. J Psychology and Religion 2009;4(2):143-56. [Persian]