دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 25، مهر 1394 (25) 
بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

صفحه 63-73

زهرا پور موحد؛ سید مجتبی یاسینی اردکانی؛ زهره کلانی؛ مریم علاقبند