اثربخشی ترکیب درمان شناختی رفتاری و بیوفیدبک در درمان مبتلایان به واژینیسموس: یک مطالعه پایلوت

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس مامایی، کلینیک آتیه، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: واژینیسموس به عنوان اختلال کنش جنسی و به همراه داشتن پیامدهای مخرب، لزوم بکارگیری رویکردهای درمانی مؤثر را می­طلبد. بنابراین پژوهش حاضر به گزارش درمان 9 بیمار واژینیسموس با استفاده از روان درمانی با رویکرد شناختی رفتاری و بیوفیدبک می­پردازد.

مواد و روش­ ها: در مطالعه حاضر، ابتدا بیماران بر اساس شرح حال خود و همچنین واکنش اجتنابی آنها به هنگام انجام معاینات به واژینیسموس تشخیص داده شدند. درمان بیماران، ترکیبی از آموزش آناتومی و کارکرد اعضای تناسلی، آموزش رفتار جنسی و فیزیولوژی آن، اصلاح هرگونه اطلاعات و شناخت نادرست در مورد عملکرد و فعالیت جنسی، تمرینات رفتاری، آموزش تکنیک رلکسیشن و بیوفیدبک به منظور کمک به کنترل ارادی و افزایش آرمیدگی عضلات کف لگن بود.

یافته­ ها: هر 9 بیمار واژینیسموس پس از گذراندن برنامه درمانی شناختی رفتاری و بیوفیدبک در طی 4 تا 5 هفته، بهبود یافتند و موفق به انجام عمل مقاربت شدند. در یکی از بیماران، بلافاصله پس از درمان و در دو بیمار دیگر، یکی به فاصله دو ماه و دیگری به فاصله سه ماه پس از اتمام درمان، بارداری رخ داد.

 نتیجه­ گیری: بیوفیدبک به همراه درمان شناختی رفتاری، درمانی مؤثر و کوتاه مدت برای بیماران مبتلا به واژینیسموس محسوب می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Combination of Cognitive-Behavioral Therapy and Biofeedback in the Treatment Vaginismus: (Pilot Study)

نویسندگان [English]

 • R Rostami 1
 • S Ramesh 2
 • E Hemmat Boland 3
1 Psychiatrist, Associate Professor, Tehran University.
2 MA of Clinical Psychology, Tehran University
3 Bachelor of Midwifery, Atie Clinic, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Vaginismus as a sexual dysfunction and having devastating consequences needs effective therapeutic approaches. Therefore, this study reports the treatment of 9 cases of vaginismus by using biofeedback and cognitive-behavioral therapy.

Material and Methods: In this study, at first the patients were diagnosed with vaginismus according to their history and reaction during the examination. Treatment was combination of training anatomy and the genitals function, training sexual behavior, the correction of any inaccurate information and cognition about the sexual activity, behavioral practices, training relaxation technique and biofeedback for help to voluntary control and increase relaxation of pelvic floor muscles.

Results: After an average of 4-5 weeks, all the 9 patients completed the treatment program and were able to have satisfactory intercourse. Pregnancy occurred in one of the patients immediately after the treatment and in two other patients, one with interval of two months and another three months after completion of the treatment.

Conclusion: Therefore, biofeedback with cognitive-behavioral therapy is effective and short-term treatments for patients with vaginismus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofeedback
 • cognitive-behavioral therapy
 • Vaginismus
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub; 2013 May 22.
 2. Binik YM. The DSM diagnostic criteria for vaginismus. Archives of Sexual Behavior 2010;39(2):278-91.
 3. Bertolasi L, Frasson E, Cappelletti JY, Vicentini S, Bordignon M, Graziottin A. Botulinum neurotoxin type A injections for vaginismus secondary to vulvar vestibulitis syndrome. Obstetrics & Gynecology 2009;114(5):1008-16.
 4. Macey K, Gregory A, Nunns D, Das Nair R. Women’s experiences of using vaginal trainers (dilators) to treat vaginal penetration difficulties diagnosed as vaginismus: a qualitative interview study. BMC women's health 2015;15(1):1.
 5. ter Kuile MM, Melles R, de Groot HE, Tuijnman-Raasveld CC, van Lankveld JJ. Therapist-aided exposure for women with lifelong vaginismus: A randomized waiting-list control trial of efficacy. Journal of consulting and clinical psychology 2013;81(6):1127-36.
 6. Melles RJ, Kuile MM, Dewitte M, Lankveld JJ, Brauer M, Jong PJ. Automatic and Deliberate Affective Associations with Sexual Stimuli in Women with Lifelong Vaginismus Before and After Therapist‐Aided Exposure Treatment. The journal of sexual medicine 2014;11(3):786-99.
 7. Plaut SM, RachBeisel JA. Use of anxiolytic medication in the treatment of vaginismus and severe aversion to penetration: Case report. Journal of Sex Education and Therapy 1997;22(3):43-5.
 8. Van Lankveld JJ, ter Kuile MM, de Groot HE, Melles R, Nefs J, Zandbergen M. Cognitive-behavioral therapy for women with lifelong vaginismus: A randomized waiting-list controlled trial of efficacy. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2006;74(1):168-78.
 9. Engman M, Wijma K, Wijma B. Long-term coital behaviour in women treated with cognitive behaviour therapy for superficial coital pain and vaginismus. Cognitive behaviour therapy 2010;39(3):193-202.
 10. Seo JT, Choe JH, Lee WS, Kim KH. Efficacy of functional electrical stimulation-biofeedback with sexual cognitive-behavioral therapy as treatment of vaginismus. Urology 2005;66(1):77-81.
 11. Barnes J, Bowman EP, Cullen J. Biofeedback as an adjunct to psychotherapy in the treatment of vaginismus. Biofeedback and self-regulation 1985; 10(2): 199-201.
 12. Reissing ED, Binik YM, Khalifé S, Cohen D, Amsel R. Vaginal spasm, pain, and behavior: An empirical investigation of the diagnosis of vaginismus. Archives of sexual behavior 2004;33(1):5-17.
 13. Schwartz MS, Andrasik F, editors. Biofeedback: A practitioner's guide. Guilford Publications; 2015 Nov 3.
 14. Huber JD, Pukall CF, Boyer SC, Reissing ED, Chamberlain SM. “Just relax”: Physicians' experiences with women who are difficult or impossible to examine gynecologically. The journal of sexual medicine 2009;6(3):791-9.
 15. Watts G, Nettle D. The role of anxiety in vaginismus: A case‐control study. The journal of sexual medicine 2010;7(1pt1):143-8