دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 27، فروردین 1395 (27) 
وضعیت اپیدمیولوژیک هپاتیت‌های ویرال در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی استان قم در سال‌های 1388 تا 1392

صفحه 19-28

محمود ناطقی رستمی؛ مینو تسبیحی؛ پروانه قربانیان؛ زینب نجفی؛ زهرا موسوی میاندشتی


ارزیابی تهدید سرطان پوست در کشاورزان شهرستان چالدران در سال 1394

صفحه 40-51

توحید بابازاده؛ جعفر تزوال؛ محمد مرادی جو؛ فاطمه مرادی؛ کتایون میرزائیان