بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت بیماران مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر در بیمارستان امیرالمؤمنین دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1393

نویسندگان

1 مربی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

2 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش مدت اقامت بیماران ضمن این‌که موجب افزایش هزینه‌های بیمار و بیمارستان می­شود، زمان بهبودی و توان‌بخشی بیمار را هم زیاد می‌کند. با توجه به کمبود مراکز درمانی، کارمند، امکانات، تجهیزات و هزینه­های روزافزون خدمات درمانی، بهینه کردن طول مدت اقامت و عوامل مؤثر بر آن اهمیت ویژه‌ای دارد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر طول مدت اقامت بیماران مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر در بیمارستان امیرالمؤمنین دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1393 صورت گرفت.

مواد و روش ­ها: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی است. نمونه­های پژوهش به روش نمونه­گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز از پرونده بیماران بستری شده در سال 1393 استخراج شد. برای جمع‌آوری داده­ها، از یک پرسشنامه محقق ساخته 29 گویه استفاده گردید. تحلیل داد­ه­ها توسط آزمون­های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تی مستقل صورت گرفت

یافته­ ها: از 349  بیمار مورد بررسی 4/70 درصد مرد بودند. نحوه پذیرش 280 بیمار به صورت الکتیو بود؛ میزان طول اقامت این بیماران 30/6 روز کمتر از طول اقامت بیماران اورژانسی بود (001/0p≤). بین طول اقامت بیمار هنگام ترخیص شامل بهبودی، بهبودی نسبی  و فوت ارتباط معنی­ دار وجود داشت (001/0p≤). فاکتورهای سن، شغل، نوع بیمه، داشتن سابقه بستری و وضعیت بیمار هنگام ترخیص بر میانگین طول اقامت مؤثر بود.

نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، جهت کمک به  تخصیص بهتر منابع و تخت­های بیمارستانی و بهره‌وری بهینه از تخت­های موجود، باید اقداماتی جهت کاهش مدت اقامت بیماران به خصوص بیماران مسن از طریق توسعه مراکز مراقبت در خانه و خانه­ های پرستاری صورت گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the affective factors on the length of hospital stay of acute coronary syndrome patients in Amir-al-momenin Hospital of Zabol in 2014

نویسندگان [English]

 • M Arefnezhad 1
 • S Purmand 2
 • M Rava 2
 • P Isfahani 3
1 Lecturer, School of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.
2 B.A in Health Care Management, School of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.
3 PhD Candidate, Health Care Management, Dept of Health Management and Economics, School of public health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Increased length of hospital stay can lead to increase costs for both hospitals and patients, and additionally could lead to delayed patient’s recovery and rehabilitation time. Based on the shortage of medical facilities, staff, lack of  equipments and increasing health care costs, length of stay optimizing and its affecting factors is especially essential. The aim of this study was to investigate factors affecting Length of stay in Amir-al-momenin Hospital of Zabol University of medical sciences.

Materials and Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted in 2014. Subjects were inpatients’ medical records (349 cases) which were selected by randomized sampling. The data were obtained through a researcher- made questioner with 19 questions. T-test, and One-way ANOVA were used for the analysis.

Results:  The results showed that of 349 patients, 70.4% of the patients were males, and 29.6% of the patients were females. The type of admission of 280 patients was elective. Average length of stay of these patients was 6/30 days less than ambulance patients. There was a significant relationship between average length of stay and discharge status (recovery, Partial recovery and death) (p<0/001). Factors affecting the average length of stray were age, job, type of insurance, and discharge status.  

Conclusions: According to the findings of this study, for achieving the aim of better allocation of resources and hospital beds and optimizing productivity of the existing beds, it is recommended to take measures to reduce the hospitalization of patients specially elderly patients through development of home care and nursing homes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Length of stay
 • Hospital
 • Acute coronary syndrome
 1. Kim JY, Farmer P, Mark DB, Martin GJ, Roden DM, Dunaif AE, etal. Harrison’s principles of internal medicine. Women's Health 2008;39(5):24- 39.
 2. Baird KK, Pierce LL. Adherence to cardiac therapy for men with coronary artery disease. Rehabilitation nursing 2001;26(6):233-43.
 3. Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, et al. Executive summary. Circulation 2012;125(1):188-97.
 4. Purshykhian M, Moghadamnia M, Nasirzadh F. Duration of chest pain to hospitalization in cardiac center, in acute myocardial infarction cases admitted, in Rasht. Journal of Legal Medicine 2008; 13(4):228-34.[Persian]
 5. Ravangard R, Arab M, Zeraati H, Rashidian A, Akbarisari A, Niroomand N, et al. A Study of Patient Length of Stay in Tehran University of Medical Sciences’ Obstetrics and Gynecology Specialty Hospital and its Associated Clinical and Nonclinical Factors. Hakim Research Journal 2010; 13(2):129-36. [Persian]
 6. Chan MF, Kwong WS, Zang Yl, Wan PY. Evaluation of an osteoporosis prevention education programme for young adults. Journal of advanced nursing 2007;57(3):270-85.
 7. Khodadadi A, Sayadi A, Smaeli H. Evolution of Knowledge of the principles of self care in acute coronary syndrome patients admitted to Aliebn Abitaleb Rafsanjan university hospital during 2009. Community Health Journal 2010;5(1):8-16. [Persian]
 8. Hatmi Z, Tahvildari S, Motlag AG, Kashani AS. Prevalence of coronary artery disease risk factors in Iran: a population based survey. BMC Cardiovascular Disorders 2007;7(1):1-5.
 9. Hadaegh F, Harati H, Ghanbarian A, Azizi F. Prevalence of coronary heart disease among Tehran adults: Tehran Lipid and Glucose Study. Health Journal 2009;15(1):157-66.
 10. Arab M, Zarei A, Rahimi A, Rezaiean F, Akbari F. Analysis of factors affecting length of stay in public hospitals in Lorestan Province, Iran. Hakim Research Journal 2010;12(4):27-32. [Persian]
 11. Heartfield M. Regulating hospital use: length of stay, beds and whiteboards. Nursing Inquiry 2005;12(1):21-6.
 12. Berger AK, Duval S, Jacobs DR, Barber C, Vazquez G, Lee S, et al. Relation of length of hospital stay in acute myocardial infarction to postdischarge mortality. The American journal of cardiology 2008;101(4):428-34.
 13. Mainous AG, Diaz VA, Everett CJ, Knoll ME. Impact of insurance and hospital ownership on hospital length of stay among patients with ambulatory care–sensitive conditions. The Annals of Family Medicine 2011;9(6):489-95.
 14. Ortega LM, Materson BJ. Hypertension in peritoneal dialysis patients: epidemiology, pathogenesis, and treatment. Journal of the American Society of Hypertension 2011;5(3):128-36.
 15. Biber R, Bail HJ, Sieber C, Weis P, Christ M, Singler K. Correlation between age, emergency department length of stay and hospital admission rate in emergency department patients aged≥ 70 years. Gerontology 2012;59(1):17-22.
 16. Brown L, Abello A, Thurecht L. Length of Hospital Stay by Older Australians: Bed-blocking or Not. 1nd ed. Australia: Canberra;2011: 20- 26.
 17. Weiss AJ, Elixhauser A. Overview of Hospital Stays in the United States, 2012: Statistical Brief.[ cited 2014 Oct 2]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK259100/.
 18.  Imai H, Hosomi J, Nakao H, Tsukino H, Katoh T, Itoh T, et al. Characteristics of psychiatric hospitals associated with length of stay in Japan. Health Policy 2005;74(2):115-21.
 19. Gabriel Agboado, Jonathan Peters, Lynn Donkin. Factors influencing the length of hospital stay among patients resident in Blackpool admitted with COPD: a cross-sectional study. BMJ. 2014; 59(11). P: 1679-1686.Agboado G, Peters J, Donkin L. Factors influencing the length of hospital stay among patients resident in Blackpool admitted with COPD: a cross-sectional study. BMJ open 2012;2(5):1-11.
 20. Hasegawa K, Calhoun WJ, Pei YV, Chasm RM, Youngquist ST, Bittner JC, et al. Sex differences in hospital length of stay in children and adults hospitalized for asthma exacerbation. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2015;115(6):533-5.
 21. Hosseini R. Survey on referral system in Babol health centers. Journal of Babol medical university 2005;7(3):85-90. [Persian]
 22. Vavalle JP, Lopes RD, Chen AY, Newby LK, Wang TY, Shah BR, et al. Hospital length of stay in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction. The American journal of medicine 2012; 125(11):1085-94.
 23.  Abolghasem Gorji H, Ghorbanian A, Shahidi Sadeghi N. Relationship between Pre-hospital Services to Patients with Acute Myocardial Infarction and Their Hospital Length of Stay in Hazrate Rasool Hospital: 2009. Journal of Health Administration 2013;15(50):7-17. [Persian]
 24. Ithman MH, Gopalakrishna G, Beck NC, Das J, Petroski G. Predictors of length of stay in an Acute Psychiatric Hospital. Journal of Biosafety & Health Education 2014;2(2):1-4.
 25. Herlitz J, Aune S, Claesson A, Svensson L. Epidemiology of cardiac arrest outside and inside hospital Experiences from registries in Sweden. Signa Vitae 2010;5(Suppl. 1):44-5.
 26. Kivimäki M, Kawachi I. Need for more individual-level meta-analyses in social epidemiology: example of job strain and coronary heart disease. American journal of epidemiology 2013;177(1):1-2.
 27. Ikeda A, Iso H, Toyoshima H, Fujino Y, Mizoue T, Yoshimura T, et al. Marital status and mortality among Japanese men and women: the Japan Collaborative Cohort Study. BMC public health 2007;7(1):1-7.
 28. Pertile R, Donisi V, Grigoletti L, Angelozzi A, Zamengo G, Zulian G, et al. DRGs and other patient-, service-and area-level factors influencing length of stay in acute psychiatric wards: the Veneto Region experience. Social psychiatry and psychiatric epidemiology 2011;46(7):651-60.
 29. Fick DM, Steis MR, Waller JL, Inouye SK. Delirium superimposed on dementia is associated with prolonged length of stay and poor outcomes in hospitalized older adults. Journal of hospital medicine 2013;8(9):500-5.
 30. Vahidi R, Kushavar H, Khodayari R. Factors affecting coronary artery patients hospital length of stay of Tabriz Madani hospital 2005-2006. Journal of Health Administration 2006;9(25):63-8. [Persian]
 31. Atkins DL, Everson-Stewart S, Sears GK, Daya M, Osmond MH, Warden CR, et al. Epidemiology and Outcomes From Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Children The Resuscitation Outcomes Consortium Epistry–Cardiac Arrest. Circulation 2009; 119(11): 1484-91.