دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 30، دی 1395 
تدابیر مدارس شهر رفسنجان برای مقابله با خطر بروز حوادث و بلایا در سال 1392

صفحه 12-18

فاطمه عبدلی؛ تابنده صادقی؛ محمد اسدپور؛ شایسته اسماعیل زاده


تبیین مفهوم محیط و جامعه در پرستاری بر مبنای منابع اسلامی

صفحه 29-37

اکرم السادات سادات حسینی؛ فاطمه الحانی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ عبدالکریم بهجت پور