اثربخشی بهزیستی درمانی بر نشانگان اضطراب، استرس و افسردگی در مردان تحت درمان اجتماع مدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران.

4 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

مقدمه: مداخلات روان‌شناختی نقش مهمی در پیشگیری و درمان اعتیاد ایفا می‌نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان بهزیستی بر اضطراب، استرس و افسردگیدر مردان تحت درمان اجتماع مدار در برهه زمانی شهریور ماه لغایت بهمن ماه 1395 صورت پذیرفت.
مواد و روش‌ها: در یک مطالعه تجربی، از میان مصرف­کنندگان مت‌آمفتامین تحت درمان در مرکز اجتماع‌مدار وردیچ، 30 بیمار مرد به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و پس از انجام غربالگری بر اساس شاخص‌های اضطراب، استرس و افسردگی در نهایت 24 بیمار در قالب دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 12 نفر) تحت بررسی قرار گرفتند. درمان بهزیستی طی 12 جلسه و به صورت جلسات یک ساعته هفتگی به گروه آزمایش ارائه شد. همچنین دو بار در هفته تست ادرار با آستانه مفروض سی‌صد نانوگرم در میلی‌لیتر به منظور احراز اطمینان از پایبندی به پرهیز از مصرف به عمل آمد. داده‌ها توسط آزمون‌های مجذور کای‌ و t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: تحلیل یافته‌ها نشان داد که درمان بهزیستی بر شاخص اضطراب اثربخشی معنی­داری داشته است (51/2±84/20) در گروه آزمایش در برابر (13/2±32/24) در گروه کنترل، 01/0>p)، گرچه درمان مذکور بر دو شاخص استرس و افسردگی اثربخشی معنی­داری نشان نداد (05/0<p).
 نتیجه­ گیری: یافته­های این مطالعه می­تواند چشم­انداز امیدوار­کننده­ای از اثربخشی درمان­های مثبت­گرا بر شاخص­هایروان­شناختی مصرف­کنندگان مواد را ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Well Being Therapy on Symptoms of Anxiety, Stress and Depression in Men on Therapeutic-Community

نویسندگان [English]

 • B pirnia 1
 • S Mansour 2
 • E Najafi 3
 • R Reyhani 4
1 PhD Student of Clinical Psychology, Dept of Psychology, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 PhD Student of Health Psychology, Dept of Psychology, Islamic Azad University Roudehen Branch, Tehran, Iran.
3 MSc Student in Clinical Psychology, Islamic Azad University Arak Branch, Arak, Iran.
4 MSc, Dept of Counseling, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran.
چکیده [English]

  
Introduction: Psychological interventions play an important role in the prevention and treatment of addiction. This research was done with the purpose of investigating the efficacy of well-being therapy on three indexes of anxiety, stress and depression.
Materials and Methods: In this experimental study, from August to January, 2014, thirty men using methamphetamine under supervision of Verdich Therapeutic-Community Center were voluntarily selected. They were then screened based on the diagnostic criteria for anxiety, stress and depression, and finally twenty-four patients were included and randomly assigned into two groups of twelve ,experiment and control group. The experimental group received 12 weekly sessions of well-being each lasting one hour. Also, addiction urine test was taken two times per week with cutoff value 300 Ng/ml. The data were analyzed by Chi-Square and t-tests.
 Results: Data analysis showed that well-being therapy had a significant effect on anxiety (20.84±2.51 for exp group vs 24.32±2.13 for control group, p<0.01). However, this intervention had no significant effect on stress and depression indexes (p>0.05).
Conclusion: The findings of this study may have an optimistic outlook on the efficacy of therapeutic interventions on psycho-cognitive impairments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Well-being Therapy
 • Anxiety
 • Therapeutic Communication
 • Addiction
 1. Mathers CD, Bernard C, Iburg KM, Inoue M, Ma Fat D, Shibuya K, et al. Global burden of disease in 2002: data sources, methods and results. Global programme on evidence for health policy discussion paper 2003;54:1-118.
 2. Famitafreshi H, Karimian M, Fatima S. Synergistic Effects of Social Isolation and Morphine Addiction on Reduced Neurogenesis and BDNF Levels and the Resultant Deficits in Cognition and Emotional State in Male Rats. CMP 2016;9(4):337-47.
 3. Moeeni M, Razaghi EM, Ponnet K, Torabi F, Shafiee SA, Pashaei T. Predictors of time to relapse in amphetamine-type substance users in the matrix treatment program in Iran: a Cox proportional hazard model application. BMC psychiatry 2016;16(1):265.
 4. Barr AM, Panenka WJ, MacEwan GW, Thornton AE, Lang DJ, Honer WG, et al. The need for speed: an update on methamphetamine addiction. JPN 2006;31(5):301-13.
 5. Radfar SR, Rawson RA. Current research on methamphetamine: epidemiology, medical and psychiatric effects, treatment, and harm reduction efforts. Addiction & health 2014;6(3-4):146-54.
 6. Pirnia B, Mansour S, Rahmani S, Soleimani AA. Sexual Behavior and Age Differences in Methamphetamine Dependent and Non-Dependent Men Who Have Sex with Men (MSM). Practice in Clinical Psychology 2015;3(4):273-82.
 7. Rahimi-Movaghar A, Razaghi EM, Sahimi-Izadian E, Amin-Esmaeili M. HIV, hepatitis C virus, and hepatitis B virus co-infections among injecting drug users in Tehran, Iran. International Journal of Infectious Diseases 2010;14(1):e28-e33.
 8. Shahmohammadi F, Golesorkhi M, Kashani MMR, Sangi M, Yoonessi A, Yoonessi A. Neural correlates of craving in methamphetamine abuse. Basic and clinical neuroscience 2016;7(3):221-30.
 9. Adrian M. Do treatments and other interventions work? Some critical issues. Substance use & misuse 2001;36(13):1759-80.
 10. McLellan AT, McKay JR, Forman R, Cacciola J, Kemp J. Reconsidering the evaluation of addiction treatment: from retrospective follow‐up to concurrent recovery monitoring. Addiction 2005;100(4):447-58.
 11. Pirnia B, Rezayi A, Rahimian Bogar E. On the Effectiveness of Well-Being Therapy in Mental Health, Psychopathology, and Happiness in Methamphetamine-Dependent Men. Res on Addic 2016;10(37):227-40.
 12. Driessen E, Hollon SD. Cognitive behavioral therapy for mood disorders: efficacy, moderators and mediators. Psychiatric Clinics of North America 2010;33(3):537-55.
 13. Pirnia B, Tabatabaei SKR, Tavallaii A, Soleimani AA, Pirnia K. The Efficacy of Contingency Management on Cocaine Craving, using Prize-based Reinforcement of Abstinence in Cocaine Users. Electronic Physician 2016;8(11):3214.
 14. Fava GA, Rafanelli C, Cazzaro M, Conti S, Grandi S. Well-being therapy. A novel psychotherapeutic approach for residual symptoms of affective disorders. Psychological medicine 1998;28(02):475-80.
 15. Rafanelli C, Park SK, Fava GA. New psychotherapeutic approaches to residual symptoms and relapse prevention in unipolar depression. Clinical Psychology & Psychotherapy 1999;6(3):194-201.
 16. Moeenizadeh M, Kumar SKK. Well-being therapy (WBT) for depression. International Journal of Psychological Studies 2010;2(1):107-15.
 17. Johnson BA. Recent advances in the development of treatments for alcohol and cocaine dependence. CNS drugs 2005;19(10):873-96.
 18. Ryff CD. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and social psychology 1989;57(6):1069-81.
 19. Fava GA. Well-being therapy: Conceptual and technical issues. Psychotherapy and psychosomatics 1999;68(4):171-9
 20. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JB. Structured clinical interview for DSM-IV-TR axis I disorders, research version, patient edition. SCID-I/P 2002; 2(4): 87-98.
 21. Sharifi V, Assadi SM, Mohammadi MR, Amini H, Kaviani H, Semnani Y, et al. A persian translation of the structured clinical interview for diagnostic and statistical manual of mental disorders: psychometric properties. Comprehensive psychiatry 2009;50(1):86-91.
 22. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour research and therapy 1995;33(3):335-43.
 23. Sahebi A, Asghari MJ, Salari RS. Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population. Iranian Psychologists 2005;4(1):299-313 . [Persian]
 24. Fava GA, Ruini C, Rafanelli C, Finos L, Salmaso L, Mangelli L, et al. Well-being therapy of generalized anxiety disorder. Psychotherapy and psychosomatics 2005;74(1):26-30.
 25. Fava GA, Tomba E. Increasing psychological well‐being and resilience by psychotherapeutic methods. Journal of personality 2009;77(6):1903-34.
 26. Fava GA, Tomba E, Grandi S. The road to recovery from depression–don’t drive today with yesterday’s map. Psychotherapy and Psychosomatics 2007;76(5):260-5.
 27. Zarif ARIF GYH, Aghamohamimadian SH,  Mousavifar N, Moeenizadeh M. The effectiveness of well-being therapy on stress, and psychological well-being in infertile women. IJOGI 2012;15(2):49-56. [Persian]
 28. Fava GA, Ruini C, Rafanelli C. Sequential treatment of mood and anxiety disorders. The Journal of clinical psychiatry 2005;66(11):1392-400.
 29. Pirnia B, Givi Pirnia B, Givi F, Roshan R, Pirnia K, Soleimani AA. The cortisol level and its relationship with depression, stress and anxiety indices in chronic methamphetamine-dependent patients and normal individuals undergoing inguinal hernia surgery. MJIRI 2016;30:395.